ผลิตภัณฑ์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        จังหวัดจันทบุรีหรือเมืองจันทบูรเดิมเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และความอุดมสมบรูณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน กล่าวคือ จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช้เป็น
แหล่งสะสมเสบียง อาหารรวบรวมไพร่พล และต่อเรือรบ เพื่อกอบกู้เอกราชกรุงศรีอยุธยา พร้อมกันนี้
จังหวัดจันทบุรียังมีสมบูรณ์ทั้งทางด้านผลไม้ อัญมณี และแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มี
สิ่งที่น่าสนใจหลากหลายที่น่าค้นหาคำตอบเรื่อยมา ดังคำขวัญประจำจังหวัดจันทบุรี

“น้ำตกลือเลื่อง                               เมืองผลไม้
พริกไทยพันธุ์ดี                              อัญมณีมากเหลือ
เสื่อจันทบูร                                   สมบูรณ์ธรรมชาติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช           รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี”

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2524 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นเสมือน  "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต"
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้วยการประมง การเกษตรควบคู่กับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน
จากยอดเขาสู่ท้องทะเล

         นอกจากการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านการประมงและการเกษตรเพื่อจำหน่ายผลผลิต
โดยตรงแล้ว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ยังได้ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตด้านการประมง
และการเกษตรแก่เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ จำนวน 23 หมู่บ้าน เพื่อใช้ในครัวเรือน
เป็นเบื้องต้น และจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร
ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ที่ผลิต โดยเกษตรกรได้รับความนิยม
เหมาะที่จะซื้อไปบริโภคในครัวเรือน หรือเป็นของฝากให้มิตรสหาย และผู้ที่เคารพนับถือ
มีต่อไปนี้
           
      น้ำปลาแท้ ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่
เป็นผลิตภัณฑ์น้ำปลาที่ผลิตจากปลาไส้ตันหรือปลากะตัก ไม่มีการผสมหรือเจือจางใดๆ ทั้งสิ้น
น้ำปลาดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดในเรื่องคุณภาพน้ำปลาจากหลายรายการ

      กะปิแท้เคยตาแดง ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลคลองขุด อ.ท่าใหม่ ผลิตจาก
เคยตาแดงที่รวบรวมจากบริเวณชายหาด ตำบลคลองขุด และพื้นที่ใกล้เคียง  เหมาะที่จะนำ
ไปประกอบอาหารได้หลากหลาย โดยเฉพาะน้ำพริกกะปิ  เป็นต้น

       น้ำสำรองพร้อมดื่ม  ผลิตภัณฑ์จากลูกสำรองที่นำมาผลิตเป็นน้ำสำรองผสม
ดอกคำฝอยบรรจุกระป๋องพร้อมดื่ม ให้ความหอมหวานชื่นใจ เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ดำเนินการผลิตโดยสหกรณ์เกษตรอุตสาหกรรมคุ้งกระเบน จำกัด

       ระกำผง  ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเสม็ดโพธิ์ศรี  ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่
เป็นผลิตภัณฑ์ทำจากผลระกำที่มีปลูกอยู่ในตำบลคลองขุด และพื้นที่ใกล้เคียง ผ่านกระบวน
การปั่นและอบแห้งจะได้ระกำผง  สามารถนำไปชงดื่มได้ทั้งร้อนและเย็น

        ระกำแก้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเสม็ดโพธิ์ศรีเช่นกัน โดยนำเนื้อระกำ
มากวนและคลุกน้ำตาลห่อด้วยกระดาษแก้ว เหมาะเป็นของกินเล่นมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว

        เห็ดโคนญี่ปุ่นแช่ซีอิ๊ว ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร ตำบลรำพัน ดำเนินการผลิต
จากเห็ดโคนญี่ปุ่นที่เกษตรกรเพาะเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่ายในรูปเห็ดโคนญี่ปุ่นสด แล้วยังนำมา
แปรรูปแช่ในน้ำซีอิ้ว หรือ น้ำเกลือ บรรจุในขวดแก้ว เพื่อเพิ่มรสชาติและมูลค่าจากวัตถุดิบที่มีอยู่

 

        ข้าวกล้องหอมมะลิ เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผลิตข้าวครบวงจรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯที่รวมกลุ่ม
ปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อบริโภคในครัวเรือน และนำมาผลิตเป็นข้าวกล้องหอมจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209