งบประมาณดำเนินงาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                                              

         ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดตั้งตาม
แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา
ในพื้นที่ศูนย์ฯ  คุ้งกระเบน 30 หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์ดังนี้
          
          1.การศึกษาและพัฒนาการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
          2.ด้านการศึกษาและพัฒนาและการเกษตรและอาชีพ
          3.ด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          4.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
          5.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
          6.ด้านการบริหารจัดการ

          ระยะแรกศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ดำเนินการโดยงบประมาณจากต้นสังกัดของแต่ละ
หน่วยงาน  และเริ่มขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เมื่อ ปี พ.ศ. 2539

สรุปงบประมาณ กปร. ปี 2539-2551

ปี

งบประมาณ กปร.
(บาท)

2539

6,517,895

2540

6,569,212

2541

4,019,447.00

2542

11,668,608.40

2543

11,958,203.00

2544

15,932,470.00

2545

11,244,300.00

2546

25,192,500.00

2547

26,049,352.00

2548

41,447,171.00

2549

28,283,827.00

2550

24,044,467.00

2551

20,907,530.00


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209