ผส.อุศณีย์ ธูปทอง และคณะเจ้าหน้าที่    สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 4 ร่วมกิจกรรม
     สร้างบ้านปลา, สร้างบ้านหอย และเขี่ยไข่ปู เพื่ออนุรักษ์    และเพิ่มประชากรสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
 การฝึกอบรม "การปรับปรุงบำรุงดิน การป้องกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี"    
    ระหว่างวันที่  25 - 26 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 โครงการปลูกไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน รับมอบป้ายสื่อความหมายที่จัดทำ QR Code จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และงานส่งเสริมสหกรณ์
      จัดอบรมโครงการสหกรณ์วาระแห่งชาติสู่ประชาชน    และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
      ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรศูนย์ฯ  

  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลางของประเทศ
      ศรีลังกา จำนวน 14 ราย ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558

 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายศึกษาเรียนรู้โครงการพระราชดำริ
     ระหว่างวันที่ 16-20  มิถุนายน 2558  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  

 โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลน รุ่นที่ 7 วันที่  8 – 10  มิถุนายน  2558
      งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2558  อบรม "การผลิตเห็ดถั่งเช่า" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  โครงการ “ คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน สานฝันทะเลงาม ” ครั้งที่ 12
      วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้ลงในบทความ เกษตรนวัตกรรม ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
 โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานวลจันทร์ทะเล  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
     สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 วันที่  20 – 24  เมษายน  2558   ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  การปฏิบัติงานของ หน่วยนางนวล ยามฝั่งทะเลไทย ในงาน ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล  เยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน รุ่นที่ 7
     ระหว่างวันที่  20 – 24  เมษายน  2558

  ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฉพาะกิจทางน้ำ ระหว่างวันที่  11-15  เมษายน  2558
 เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2558 ร่วมวางปะการังเทียมในเขตฐานทัพเรือสัตหีบ (โครงการพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพ)
 ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ   โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดงวันที่ 2 เมษายน 2558
สรุป ผลการประชุมชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การพัฒนาองค์ความรู้  เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกุ้งทะเล เพื่อพิชิต EMS
      วันที่ 31 มีนาคม 2558  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวัดเขาแจงเบง วันที่ 27 มีนาคม 2558
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ โดยคณะพระธรรมทูต วันที่ 26 มีนาคม 2558
 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ  โดยกรมธนารักษ์ วันที่ 26 มีนาคม 2558
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร วันที่ 18 มีนาคม 2558
 พิธีรับเข็มพระราชทานที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      วันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 อบรมการกู้ชีพทางทะเล  วันที่ 11-13  ก.พ. 58  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 10 มีนาคม 2558
"โครงการตามรอยแนวคิด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558   กิจกรรม  “ คืนความสุขให้คนไทย คืนชายหาดให้คนจันท์  จันทบุรีเมืองแห่งความสุข      
       สุขทุกวันที่จันทบุรี  สุขทุกนาทีที่เจ้าหลาว-แหลมเสด็จ "

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2558 กฟผ ได้จัดงานมอบหลอดไฟฟ้า LED   แก่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
      ร่วมปลูกเงาะ และลำไยในโครงการปลูกไม้ผลยืนต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
      สยามบรมราชกุมารี

  กิจกรรม " หยุดหัวใจไว้ที่เธอ จันทบุรีเมืองต้องห้าม.... พลาด "  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกู้ชีพและช่วยเหลือทางทะเล ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 วันที่ 29 มกราคม 2558 นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมประมง
      ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปลูกต้นมะม่วงแก้ว ศรีสะเกษ 007

 วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ฯ
      ประชุมหารือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน  ณ ห้องกระเบนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  วันที่ 22 - 25 มกราคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมงานนิทรรศการครบรอบ 32 ปี       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
   กิจกรรมรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558  ณ หมู่ 3 ตำบลรำพัน
       อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 โครงการ “เสริมสร้างความสุขสันต์ เพื่อสานฝันวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558” วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร
 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     ณ วัดแหลมเสด็จ 
 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 ธันวาคม 2557
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ร่วมกับศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ช่วยพ่อทำสวน
      เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช วันที่ 3 ธันวาคม 2557

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ร่วมกับ อบต.คลองขุด รวมพลังสามัคคีพัฒนาทำความสะอาดระดับตำบลคลองขุด
      "คลองขุด คลีนนิ่งเดย์"  วันที่ 3 ธันวาคม 2557

 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " 9 รักพ่อ งานของในหลวง "
     ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2557

 โครงการ "คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน สร้างบ้านปลาร่วมกัน  เพื่อสานฝันทะเลงาม " วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวและกีฬาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
      เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมเซ็น MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
 โครงการ“ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ” (RDPB Camp) รุ่นที่ 4/7
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2557

 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557   นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     ร่วมกับ ประธานกรรมการ บริษัท อิตั้น อิมปอร์ต จำกัด จัดทำธนาคารหอยพอก
     ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง

 วันที่ 30 ตุลาคม 2557ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
      และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

   วันที่ 29-30 ตุลาคม 2557 บริษัทแปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น  จำกัด ถ่ายทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ
   การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ครั้งที่1/2557
 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผอ.ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน    นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
     ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  
      เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

    กิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 นางต้อยประมวลสุข   เกษตรกรโครงการชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเลอ่าวคุ้งกระเบนฯ  
     ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น     เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 12
  ประกาศรับสมัครอาสาสมัครนักดำน้ำเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการอนุรักษ์ ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557
  ปรากฎการณ์แมงกะพรุนหลากสีที่อ่าวคุ้งกระเบนฯ
  วันที่ 25 กันยายน 2557 ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน “ตามรอยพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
      น้ำพระทัยเพื่อประชาด้วยเกษตรกรรม” เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตผักและผลไม้ให้มีคุณภาพ
      และปลอดภัย
  วันที่ 16 กันยายน 2557 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  ได้ติดตามทำรายงานพิเศษ ในคอลัมน์กรีนรีพอร์ต
      ข่าวเที่ยง เรื่องที่มาและสภาพปัญหาของพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน
  วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย
      มีสมาชิกสื่อมวลชนหลายแขนงจากกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  วันที่ 12-14 กันยายน 2557  บริษัทพิจิตรา มัลติมีเดีย จำกัด ผู้ผลิตรายการ “เดินตามพ่อ”
      ช่อง 1 ถ่ายทำผลสำเร็จในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
 วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 รายการเรื่องจริงผ่านจอ เข้าถ่ายทำกิจกรรม คนเรื่องขออาสารักษ์โลกกับโตโยต้า
      เข้าปลูกหญ้าทะเล  ณ บ่อสาธิตการบำบัดน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     สยามบรมราชกุมารี  วันที่ 7 กันยายน 2557
  โครงการปลูกป่า 82 พรรษา มหาราชินี วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557  บ้านโป่งมะม่วงหวาน
     หมู่ 10 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ    โครงการขับเคลื่อนขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ฯ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 21 สิงหาคม 2557 โครงการขยายผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรต
  ร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  วันที่ 12 สิงหาคม 2557
   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 57
  โรงเรียนอำมาตย์ราชนุกูล จังหวัดกระบี่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดชายทะเล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557
       ณ ชายหาดแหลมเสด็จ

 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
 จัดนิทรรศการมหกรรมปลาสวยงามบ้านโป่ง จ.ราชบุรี วันที่ 1-3 สิงหาคม 2557
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ   จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน
      เกษตรกรศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ   เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
      สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่28-29 กรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
   ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 30  กรกฎาคม 2557
  ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนานครทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ แหลมแม่นกแก้ว อ.นายายอาม   จ.จันทบุรี
  กระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงาน ภาครัฐของกัมพูชา ศึกษาดูงาน วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ประจำปี 2557 วันที่ 14 กรกฎาคม 2557
  วันที่ 12 และ 13 ก.ค.2557 คณะนักเรียน Global   Exploration Group  จากประเทศฮอลแลนด์จำนวน 36 คน     
       เข้าปลูกป่าชายเลน

   แห่เทียนเข้าพรรษา ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้นำเทียนพรรษาถวายวัดแหลมเสด็จ   ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ   พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 13 กรกฎาคม 2557
  อบรม ทางเลือกสุขภาพดีของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2557
 การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ  สำหรับบุคลากรของสำนักงาน กกพ. และผู้นำชุมชน รุ่นที่ 2
     ได้ศึกษาดูงานศูนย์ฯ ค้งกระเบน วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

  การฝึกอบรมราษฎรในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในโครงการขับเคลื่อน การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2557

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "จันทบุรีเมืองแห่งความสุข"
    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการในการฝึกอบรมเกษตรกรและถ่ายทอดนวัตกรรม
    โครงการเมืองเกษตรสีเขียว วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ เทศบาล ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมงาน "สุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก
    ประจำปี 2557 "

 งานวิชาการเกษตร ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร รุ่นที่ 3 มียุวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 63 ราย จาก 12 โรงเรียน
    วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557 ณ งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  โครงการชีววิทยาของปูม้าและหญ้าทะเลเพื่อการทำธนาคารปูม้าอย่างยั่งยืน วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร เยี่ยมชมหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
นักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูง ด้านการเมือง การปกครองตามแนวพระราชดำริฯ
     รุ่นที่ 2 (สมพ.2) เยี่ยมชมศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ
นายประจวบ  ลีรักษาเกียรติ  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รับมอบรางวัลมาตรฐานห้องน้ำสาธารณ
    เพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล  ประจำปี 2556

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลเยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน พ.ศ.2557
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงาน กปร. จัดทำโครงการผลิต      และปล่อยสัตว์น้ำชายฝั่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ณ บริเวณอ่าวหมู ม.9 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดวิชาการ
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการและบริการด้านวิชาการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 ค่ายเรียนรู้ "โครงการพระราชดำริ" โรงเรียนนวมินทราชินุทิศ เบญจมราชาลัย วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
 "คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม" ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
    วันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 การประชุม เรื่อง "เมล็ดพันธุ์และการเตรียมความพร้อมด้านพันธุ์ไม้สีม่วงและติดตามผลการดำเนินงานวิจัย
    วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ " ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
 
  การฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจระบบถุง
 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดบูรพาพิทยาคาม ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดบางสระเก้า หมู่ที่ 2 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์
     จังหวัดจันทบุร
ี 
 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสำหรับผู้บริหารเทศบาล (นบร.ท.)
     รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
 
 กิจกรรม  " เสริมสร้างความสุขสันต์ เพื่อสานฝันวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 "
 ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมทำบุญตักบาตร และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งแชบ๊วย 1,000,000 ตัว
     ปลากะพง 19,999 ตัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556

  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เข้าร่วมสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจุดเทียนชัยถวายพระพร
     เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
     เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556  

  ประชุมหารือโครงการศูนย์ศึกษาข้อมูล-นิทรรศการป่าชายเลนและทางเดินศึกษาเรือนยอดไม้ป่าชายเลน
     (canopy wark)  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

  ติดตามงานวิชาการ และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2556
     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "แม่บ้านแม่ครัวสู่การดูแลและพัฒนาศูนย์คุ้งกระเบนฯ  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
    "วันที่ 12-14 มิถุนายน 2556
"คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกันเพื่อสานฝันทะเลงาม " ครั้งที่ 9 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 5 ธันวาคม 2555

สำนักราชเลขาธิการเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
คณะ NACA (Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific) ประเทศบังคลาเทศ
  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกษตร จากสำนักงานการเกษตรเวียตนาม ประเทศเวียตนาม
  พิธีส่งมอบปะการังเทียมให้ชาวประมง จ.จันทบุรี  จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
     ร่วมกับกรมประมง วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะต่างชาติ จำนวน 40 คน  ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน   
     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คน
     ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555

  ชาวต่างชาติผู้เข้าร่วมสัมมนาป่าชายเลนที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Obihiro ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555

 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา
  การศึกษาดูงานวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
    และสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
 โครงการ "คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม
     "เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555

 วันที่ 4 เมษายน 2555 ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 

 โครงการฟื้นฟูเกษตรกรหลังภาวะน้ำท่วมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554

สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยระบบชลประทานน้ำเค็มร่วมทำบุญประจำปี 2554 ณ    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  คณะ "Zhejiang Maricucture Research Institute Wenzhou Institute Of Oceangraphy"
    จากสาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "Exposure visit to Thailand on the Rural Empowerment
     Agricultural Development Program" จากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน     2554

 23 ตุลาคม 2554 วันปิยะมหาราช ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ร่วมวางพวงมาลา ณ ศาลากลาง     จ.จันทบุรี
นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบนรับมอบเกียรติบัตรมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและโล่
     จาก กรมการท่องเที่ยว วันที่ 15 สิงหาคม 2554  

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบนร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียน
    ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 79 พรรษา
    12 สิงหาคม 2554
 
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 11 สิงหาคม 2554
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  

คณะผู้ประกอบการนำเที่ยวจากประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน วันที่ 5 สิงหาคม 2554
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี  

พิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
     7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

  คณะฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรส เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน วันที่ 20 มิถุนายน 2554
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา"    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
    7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2554

"คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม " ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษ  84 พรรษา
    วันที่ 29 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

วันที่ 11 มกราคม 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ    เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ฯ
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 งานวันเด็ก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
วันที่ 6 มกราคม 2554 คณะเจ้าหน้าที่กองแผนงาน และสำนักงานงบประมาณกรมประมง    เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ฯ  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี

 กิจกรรมการร่วมมือกันพัฒนาคลองชลประทานน้ำเค็มของสมาชิกผู้ใช้น้ำด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม
   เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2553

 คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร "อัยการสูงสุด" รุ่นที่ 29
   เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553  

 ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมวางพวงมาลา ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เนื่องในวัน
ปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2553
กลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียนเครือรัฐเอกราชยุโรปตะวันออกแอฟริกาตะวันออกกลาง  
  เอเชียใต้และเอเชียกลาง เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 255
3
การประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ครั้งที่ 4
   ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2553 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี  

วันที่ 28 สิงหาคม 2553 คณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และสื่อมวลชน จำนวน 100 คน
   ร่วมมอบปะการังเทียมแก่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 เนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 84 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 

พิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมเสด็จ บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
   วันที่ 26 สิงหาคม 2553
 
 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553   นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ข้าราชการ
   และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ
   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบนด้วยระบบชลประทานน้ำเค็มจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ   คุ้งกระเบน      ร่วมพัฒนาคลองชลประทานน้ำเค็มและแปลงเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
     สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่  12  สิงหาคม  2553

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันที่ 13 มิถุนายน 2553
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสทรงขึ้นครองราชสมบัติครบ 63 ปี และในโอกาส 60 ปี
    แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2553

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษก ปีที่ 60
    "ความสุขของพ่อ ความสุขของลูก" วันที่ 5 - 9 พ.ค.2553 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

วันที่ 27 มีนาคม 2553  บริษัทโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด นำคณะศึกษาดูงาน
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2552
   กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน ด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม วันที่ 24 มีนาคม 2553
   ณ ห้องประชุมกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 "คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม"
    ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ศึกษาดูงาน
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  

 ในวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2553  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
    เรื่อง "แนวทางการติดตามภารกิจตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.2553 "
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
27 มกราคม 2553 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
    นำนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
    หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 52 และหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
   รุ่นที่ 22 ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
 
สถาบันพระปกเกล้านำผู้เข้ารับการศึกษา "หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
    สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 " เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ คุ้งกระเบนฯ
   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2553

คณะพระโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 89 รูป
   เยี่ยมชมการดำเนินการของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวาคม 2552
รวมดวงใจภักดิ์ เทิดไท้องค์ราชัน วันที่ 30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2552
 คณะทำงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร แสดงความจงรักภักดี
   เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
  
 23 ตุลาคม 2552 วันปิยะมหาราช ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ร่วมวางพวงมาลา
    ณ ศาลากลาง จ.จันทบุรี

 วันที่ 18 สิงหาคม 2552 นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ และประธานคณะกรรมาธิการ
    พิจารณาศึกษาปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง นำคณะกรรมาธิการเยี่ยมชมการดำเนินงานของ
    ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน  

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสาสมัครในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2552

โครงการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำชายฝั่ง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ
   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 ณ บริเวณอาคาร กปร.

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ข้าราชการ
   และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ
   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน  วันที่ 7 สิงหาคม 2552
  การประชุมเชิงปฏิบัติการงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 20 กรกฎาคม 2552  
  คณะปลัดจังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 

 ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรีเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 21 พฤษภาคม 2552
โครงการ "คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม "  
   วันที่ 21 มีนาคม 2552

คณะกงสุล/กงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศและภริยา ผู้แทนรัฐบาล และสื่อมวลชนของฮ่องกงและมาเก๊า
    เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ในวันที่ 19 มีนาคม 2552

คณะสื่อมวลชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 4 มีนาคม 2552   
ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม
 การประชุมคณะอนุกรรมการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมชมการปฎิบัติงานศูนย์ฯ
รองอธิบดีกรมประมง เยี่ยมชมการปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  
     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551

 รองอธิบดีกรมประมงพร้อมคณะติดตามการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล  (Ulva  rigida)
    ในคลองชลประทานน้ำเค็ม

สาธิตการแปรรูปสาหร่ายผักกาดทะเล ณ บ่อสาธิตศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.จันทบุรีโดยคุณสุวรรณา วรสิงห์และเจ้าหน้าที่ จาก สพช.ตราด  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการห้องน้ำ สาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนและ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)จำกัดมหาชน
   ร่วมจัดทำโครงการ  "ฝายชะลอความชุ่มชื้น 12 สิงหามหาราชินี"

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมัธยมท่าเคลง อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ตรวจฟาร์มกุ้งอินทรีย์ของเกษตรกรโครงการฟื้นฟู
การฝึกอบรมเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 10
    วันที่ 24 - 25 กรกฎาม 255

การฝึกอบรม"โครงการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน"
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนและบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
    ร่วมจัดทำโครงการ "ฝายชะลอความชุ่มชื้น 12 สิงหามหาราชินี"

ผลการดำเนินงานความร่วมมือของภาครัฐ และภาคเอกชน   
เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐคิวบาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2551
คณะนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 60,61 และ62 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  
    วันที่ 27 มิถุนายน 2551

ลดปัญหาภาวะโลกร้อนโครงการ"ปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำ   เทิดไท้ มหาราชา มหาราชินี "
    วันที่ 9 มิถุนายน 2551

คณะเจ้าหน้าที่เซเนกัล เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
    วันที่ 27 พฤษภาคม 2551

คู่สมรสคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
    วันที่ 7 พฤษภาคม 2551

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ
    วันที่ 30 เมษายน 2551 ณ วัดคมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี

นายวีระศักดิ์โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
    มอบอาคารห้องน้ำสาธารณะมาตรฐานสากลเพื่อการท่องเที่ยว และเยี่ยมชมการดำเนินงาน
    ของศูนย์ฯคุ้งกระเบน วันที่ 24 เมษายน 2551


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209