ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 

แผนและผล การจัดซื้อจัดจ้าง

  1.การลดใช้กระดาษ ประจำปีงบประมาณ 2561
  2.กิจกรรม แผนงานงบกลางค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    ประจำปีงบประมาณ 2561