ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 

หลักสูตรการฝึกอบรม
ภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

     1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องทะเล   
     2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน   
     3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า  
     4. การเลี้ยงกุ้งทะเลในระบบปิด   
     5. การเพาะและอนุบาลปลาการ์ตูน   
     6. การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง    
     7. การปรับปรุงบำรุงดิน การป้องกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี     
     8. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ   
     9. การผลิตผักปลอดภัยสารพิษในพื้นที่ดินทราย   
    10. การผลิตไม้ดอกในพื้นที่ดินทราย 
    11. การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจปลอดภัยสารพิษ 
    12.การเลี้ยงสัตว์ปีกต้นทุนต่ำโดยการเพาะหนอนทดแทนโปรตีนจากอาหารสัตว์     
    13. การแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มรายได้    
    14. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
    15. การแปรรูปสมุนไพร 
    16. การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรง

        องค์ความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ