ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 

แผนการประชุมสัมพันธ์ ประจำปี 2562
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2562
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แนวทางตลาดนำการผลิต

ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน

การสร้างภาพลักษณ์องค์กร

การรวมกลุ่มเกษตรกรประมง

 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตร เกษตรไทย 4.0

โรคระบาดสัตว์น้ำ

สัตว์น้ำต่างถิ่น