มาลาไคท์  กรีน
(Malachite Green : MG)

ลักษณะทั่วไป :

         เป็นผงสีเขียว ละลายน้ำได้ดีเมื่อละลายน้ำแล้ว จะได้สารละลายสีน้ำเงิน มีสูตรทางเคมี C23H25N2
มาลาไคท์ กรีน ที่ใช้กันปัจจุบันมีอยู่ 2 รูป คือ

รูปของมาลาไคท์ กรีน  ออกซาเลต (Malachite green oxalate)
รูปของมาลาไคท์ กรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Malachite green hydrochloride)

ชื่อทางการค้าอื่นๆ ของมาลาไคท์ กรีน :

          มาลาไคท์ กรีน ยังมีชื่อเรียกอื่นๆ อีก เช่น วิคทอเรีย กรีน (Victoria Green),แอนิลีน กรีน
(Aniline Green),เบนซัลดีไฮด์ กรีน (Benzaldehyde Green) ,ไชน่ากรีน (China Green) ,ไดมอนด์ กรีน
(Diamond Green) ,บริลเลี่ยน กรีน (Brilliant Green)

คุณสมบัติทั่วไป :

1.มาลาไคท์ กรีน เป็นสีสังเคราะห์ที่ใช้สำหรับย้อมวัสดุต่างๆ เช่น ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ฝ้ายและกระดาษ
2.มาลาไคท์ กรีน จะถูกดูดซึม และมีการเปลี่ยนรูปไปเป็น ลูโคมาลาไคท์  กรีน (Leucomalachite Green : LMG)
   ในเนื้อเยื่อของสัตว์น้ำ และจะตกค้างเป็นระยะเวลานาน

ความเป็นพิษของมาลาไคท์ กรีน :

     เหนี่ยวนำให้เกิดเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์ตับ ในสัตว์ทดลอง ในขณะที่ลูโคมาลาไคท์ กรีน สามารถก่อให้
       เกิดมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ และตับในสัตว์ทดลอง
     เหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในการก่อให้เกิดเนื้องอกในสัตว์ทดลอง
     ทำให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม โดยการเพิ่มความยาวของสาย DNA
     ทำให้การพัฒนาของตัวอ่อน หลังฟักออกจากไข่มีความผิดปกติไปจากเดิมถึง 3-5 เท่า
     เป็นพิษโดยตรงต่อระบบหายใจของสัตว์น้ำและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของเลือด
       ทำให้ระดับของแคลเซียมและโปรตีนในเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว
     เป็นพิษอย่างรุนแรงต่อสาหร่ายพืชน้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำจืดและทะเล

การตกค้าง :

          มาลาไคท์ กรีน ที่ละลายในน้ำจะถูกดูดซึมเข้าสู่ปลาได้อย่างรวดเร็วและสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของปลาและ
เปลี่ยนรูปไปเป็น ลูโคมาลาไคท์ กรีน ที่ไม่มีสี อัตราการดูดซึมขึ้นอยู่กับความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ มาลาไคท์ กรีน
และ ลูโคมาลาไคท์ กรีน จะตรวจพบมากที่บริเวณไขมันในช่องท้องและจะตรวจพบน้อยในน้ำเลือดเนื่องจาก
มาลาไคท์ กรีน ลูโคมาลาไคท์ กรีน สามารถแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวางทั่วทุกเนื้อเยื่อของปลา
ทำให้เกิดการสะสมและติดแน่นในเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ดี และถูกกำจัดออกจากเนื้อเยื่อได้ช้า

มาลาไคท์ กรีน ในประเทศต่างๆ :

       ปี 2533 ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (USFDA) ได้ประกาศ
ห้ามใช้มาลาไคท์ กรีน ในการรักษาโรคสัตว์น้ำ
       มาลาไคท์ กรีน และลูโคมาลาไคท์ กรีน ไม่อนุญาติให้มีการตกค้างในสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคในประเทศ
ออสเตรเลีย หน่วยงานตรวจสอบและกักกันของประเทศออสเตรเลีย (AQIS) ได้เริ่มสุ่มตรวจหามาลาไคท์ กรีน
และลูโคมาลาไคท์ กรีน ในสัตว์น้ำนำเข้าเพื่อการบริโภคตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2548
       ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ไม่อนุญาตให้ใช้มาลาไคท์ กรีน ในการรักษาโรคสัตว์น้ำ (ตามกฎข้อบังคับ
Council Regulation 2377/90)
       ในประเทศฮ่องกง มาลาไคท์ กรีน ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสารที่ก่ออันตรายและห้ามพบในอาหารทุกชนิด
ที่ขายภายในประเทศ
       ในประเทศเกาหลีประกาศห้ามใช้มาลาไคท์ กรีน ในสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง และกำหนดมาตรฐาน
การตรวจสอบเข้มงวดในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนำเข้า

 

เคมีที่ใช้ทดแทน มาลาไคท์ กรีน
ในการรักษาโรคสัตว์น้ำ

ชื่อสารเคมี     
  การออกฤทธิ์  
  ปริมาณที่ใช้
  ฟอร์มาลิน 
   กำจัดปรสิตภายนอก
  25-40 ส่วนในล้านส่วน นาน 24 ชั่วโมง
  ไตรฟูลาริน    กำจัดเชื้อรา    0.1 ส่วนในล้านส่วน นาน 24 ชั่วโมง
  โอโซน    กำจัดเชื้อรา   0.1 มิลลิกรัม/น้ำ  1 ลิตร นาน 1 นาที
  โพวิโดน ไอโอดีน    กำจัดเชื้อราบนไข่ปลา   100 มิลลิกรัม/น้ำ 1 ลิตร นาน 15 นาที
  ด่างทับทิม    กำจัดปรสิตภายนอก   2-4 มิลลิกรัม/น้ำ 1 ลิตร นาน 24 ชั่วโมง
  ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์      กำจัดเชื้อราบนไข่ปลา    1,000 ส่วน ในล้านส่วน นาน 15 นาที

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209