ค่าบริการใช้ห้องประชุมและอาคารหอพัก

ประเภท
ค่าบริการต่อวัน (บาท)
จำนวน (ห้อง)
จำนวน (คน)
1.ห้องประชุม(ปรับอากาศ)
1.1 ห้องประชุมนวลจันทร์
3,000
1
100
1.2 ห้องประชุมกะพงทอง
2,000
1
100
1.3 ห้องประชุมกระเบน
1,500
1
30
2.อาคาร กปร.
2.1 กลางวัน ไม่ใช้แอร์
2,500
1
200
2.2 กลางวัน ใช้แอร์
6,000
1
200
2.3 กลางคืน ไม่ใช้แอร์
1,500
1
200
2.4 กลางคืน ใช้แอร์
2,500
1
200
3.อาคารห้องอาหาร
2,000
1
90
4.อาคารหอพัก
4.1ห้องพักรวม (พัดลม)
60 บาท/คน/วัน
1
12
- ห้องพัก 12 คน
60 บาท/คน/วัน
3
45
- ห้องพัก 15 คน
4.2 ห้องพัก 4 คน (ปรับอากาศ)
800 บาท/ห้อง/วัน
10
40
4.3 ห้องพัก 2 คน (ปรับอากาศ)
800 บาท/ห้อง/วัน
3
6
หมายเหตุ การขอใช้ห้องประชุมจะบริการ
   - เครื่องเสียง
   - ไม่มี LCD Projector และคอมพิวเตอร์
   - อัตราค่าห้องประชุมกลางวันไม่เกิน 8 ชม. กลางคืนไม่เกิน 4 ชั่วโมง
   - รายการข้างต้นเป็นราคาใช้งานปกติ (ไม่มีกิจกรรมบันเทิง)
ห้องประชุมกะพงทอง
ห้องประชุมนวลจันทร์
อาคาร กปร.
ห้องประชุมอาคาร กปร.
ห้องประชุมกระเบน (กปร.ชั้นบน)
ห้องอาหาร
อาคารหอพักห้องแอร์ 2 เตียง


ห้องแอร์ 4 เตียง


ห้องพัดลม 10 เตียง


ห้องพัดลม 15 เตียง
อนึ่งเกษตรกร,หน่วยราชการ และสถาบันการศึกษาที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
สามารถติดต่อขอสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-3943-3216-8 โทรสาร 0-3943-3209

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    E_mail :kkbrdsc@yahoo.com