ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 
บุคลากร

นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำร

กลุ่มบริหาร
ฝ่ายอำนวยการ

นางลัดดา จับตะเฆ้
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางนงคราญ เจริญวัฒน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มงานประสานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

นายปิยชาติ ศรีศักดา
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

กลุ่มวิชาการ
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

นางสาวเพ็ญแข คุณาวงศ์เดช
นักวิชาการประมงชำนาญการ

นางสาวนันทวรรณ บุตรโคษา
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นางทิศธิยา แช่มล้วน
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

นางกัญญารัตน์ สุนทรา
นักวิชาการประมงชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

นายหิรัณย์ บำรุงพันธ์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นางสาวอัญชลี คมปฏิภาณ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

นายพิชิตพล สิงห์ธนะ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

กลุ่มขยายผล
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง

นายฐกร ค้าขายกิจธวัช
นักวิชาการประมงชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง

นายสรณัญช์ จำปาศรี
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน