ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 
เอกสารวิชาการ

การศึกษาความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดิน
  และแพลงก์ตอนในอ่าวคุ้งกระเบน