การแปรรูปผลประสัก
     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
โดยเฉพาะการแปรรูปผลประสัก ซึ่งต้นประสักนั้นเป็นไม้ที่สำคัญชนิดหนึ่งในป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
โดยการนำมาแปรรูปในลักษณะการเชื่อมทั้งผล
      ต้นประสักที่ขึ้นอยู่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนนั้นมีทั้งประสักดอกแดง และประสักดอกขาวโดยในการแปรรูป
จะเก็บผลที่โตเต็มที่ ส่วนผลที่เหลือก็จะร่วงลงดิน หากผลปักลงดิน ก็จะสามารถเจริญเติบโต
กลายเป็นต้นประสักต้นใหม่ได้
กรรมวิธีการแปรรูป

    ผลประสักปรกติจะมีรสฝาด ในการแปรรูปจะต้องมีวิธีการ
กำจัดรสฝาดออก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีรสชาติตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค การแปรรูปผลประสักนิยมใช้ประสัก
ดอกแดงเพราะให้ปริมาณผลผลิตมาก โดยมีกระบวน
การแปรรูปดังนี้
   1.เลือกเก็บฝักประสักที่โตเต็มที่แต่ยังไม่แก่ นำมาล้าง
     น้ำให้สะอาด
  2.นำฝักประสักมาต้มจนสุก ปลอกเปลือกแล้วแช่น้ำด่าง
    แล้วนำมาแช่ในน้ำปูนใส
  3.นำผลประสักไปต้มอีกครั้งและรินน้ำออกให้หมด
  4.นำไปเชื่อมโดยใช้ไฟอ่อน เพื่อให้น้ำเชื่อมเข้าไป
    ในฝักประสัก
  5.นำไปรับประทานหรืออาจบรรจุภัณฑ์เพื่อรอการจำหน่ายติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209