ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้บริการศึกษาดูงานในรูปแบบ
บูรณาการ ผู้เข้ามาศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวได้รับความรู้ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และยัง
ได้รับความเพลิดเพลินอีกด้วย

เดือน
จำนวนผู้ศึกษาดูงาน (ราย)
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ตุลาคม
37,502
52,102
68,012
57,858
42,164
พฤศจิกายน

50,900

50,994
36,944
27,876
48,983
ธันวาคม
43,756
48,817
39,791
50,985
62,319
มกราคม
39,895
65,710
71,650
72,650
63,166
กุมภาพันธ์
42,866
45,561
54,420
55,610
60,362
มีนาคม
58,023
71,869
71,664
75,424
100,130
เมษายน
55,659
73,502
70,691
73,433
82,017
พฤษภาคม
53,900
69,747
48,060
65,116
67,522
มิถุนายน
25,889
35,786
37,062
29,634
46,999
กรกฎาคม
33,097
55,415
40,433
42,856
35,377
สิงหาคม
35,887
50,058
39,861
44,506
59,667
กันยายน
34,718
41,186
38,176
31,289
44,976
รวม
512,092 660,747
616,764
627,237
713,682

 


 

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    E_mail :kkbrdsc@yahoo.com