ผลการประเมินศักยภาพการตลาดทรัพยากรท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี


        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์
การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎร ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อีกทั้งศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมดังกล่าวเป็นการท่องเที่ยว "การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา"
ซึ่งนักท่องเที่ยวหรือผู้ศึกษาดูงาน จะได้รับความรู้ในแขนงต่างๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติหรือประกอบอาชีพได้
ตลอดจนได้รับความเพลิดเพลินในระหว่างการท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต มีนักเรียน
นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าศึกษาดูงานและท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 200,000 ราย/ปี ทำให้การดำเนินงาน
ดังกล่าวของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Excellent Tourism Awards )
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2543 และรางวัลดีเด่น (Best Tourism Awards) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2545
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
         ทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ได้มีการสรุปผลการประเมินศักยภาพการตลาด
ทรัพยากรท่องเที่ยว จำนวนทั้งสิ้น 61 แห่ง ในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
ได้รับเกียรติจัดอันดับของแหล่งท่องเที่ยวจากคณะกรรมการประเมินแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

ผลการประเมินแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงสุดซึ่งศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
ได้ติด 1 ใน 3 อันดับแรก ดังน
ี้

1.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
2.น้ำตกพลิ้ว
3.น้ำตกกระทิง

ผลการประเมินศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงสุด ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้ติด1 ใน 4 อันดับแรก ดังน
ี้

1.วัดเขาสุกิม
2.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
3.น้ำตกพลิ้ว
4.น้ำตกกระทิง

แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพการบริหารสูงสุด ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
ได้ติด 1 ใน 4 อันดับแรก ดังนี้
1.น้ำตกพลิ้ว
2.ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
3.วัดเขาสุกิม
4.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
ผลการจัดอันดับแหล่งท่องเที่ยวโดยผู้ประกอบการนำเที่ยว และสื่อมวลชนจากกรุงเทพฯ
ได้ร่วมเดินทางมาชมแหล่งท่องเที่ยวในจันทบุรี
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้ ติด 1 ใน 5 อันดับแรก ดังน
ี้
1.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
2. พระบาทพลวง
3.น้ำตกพลิ้ว
4.โอเอซีส ซีเวิลด์
5.สนามกอล์ฟสอยดาวไฮแลนด์

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209