โครงการ "ต้นกล้าอาชีพ"
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

           สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.)  และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการ
ต้นกล้าอาชีพ เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ถูกเลิกจ้าง และนักศึกษาจบใหม่ที่มีความต้องการ
ประกอบอาชีพในภูมิลำเนาของตนเอง
       การฝึกอบรมต้นกล้าอาชีพ เป็นการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านทฤษฎี
และลงมือฝึกปฏิบัติ  โดยมีการฝึกอบรมและปฏิบัติ ความรู้เรื่องดิน เพื่อการเกษตรการส่งเสริมพัฒนา
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และอาชีพนอกภาคการเกษตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนำไปประกอบอาชีพของตนเองได้โดยมีหัวข้ออบรมหลักๆ ดังนี้

      - การปรับปรุง บำรุงดิน เพื่อการเกษตร
      - การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
      - การเลี้ยงสัตว์เสริมรายได้
      - การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก
      - การผลิตอาหารสัตว์น้ำ
      - การจัดทำบัญชีครัวเรือน
      - การส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร
      - การเลี้ยงผึ้งจิ๋ว (ชันโรง)

ต้นกล้าอาชีพ
รุ่น 1 วันที่ 6 - 30 พฤษภาคม 2552
   หลักสูตร อ.220033 : การฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
รุ่น 2 วันที่ 9 - 31 กรกฎาคม 2552
   หลักสูตร อ.224024 : การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
รุ่น3 วันที่ 3 - 26 สิงหาคม 2552
   หลักสูตร อว.225016 : การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
   
รุ่น 4 วันที่ 1 - 21 กันยายน 2552
   หลักสูตร อว.226016 : การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
  
รุ่น 5 วันที่ 6 -29 ตุลาคม 2552
   หลักสูตร อว.227010 : การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
 

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209