โครงการ "ต้นกล้าอาชีพ"
หลักสูตร อว.227010 : การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
วันที่ 6 - 29 ตุลาคม 2552

     ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 28 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม
จำนวน 20 วัน ระหว่างวันที่ 6 - 29 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ


ผลการฝึกอบรม        
        การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับการอบรม จำนวน 28 ราย
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 + 0.62 (คะแนนเต็ม 5)


ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 28 คน ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม


นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
กล่าวเปิดการฝึกอบรม และบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
นายจิตรพล สิทธิประณีต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบายชำนาญการพิเศษ
เป็นวิทยากรเรื่องปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง


นายปรีชา โหนแหยม เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร
บรรยายการปรับปรุงบำรุงดิน
นายไพรัชช์ นันทกมลวารี เป็นวิทยากร
และนำฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร


นายสมควร เสียงเสนาะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
บรรยายเรื่อง การใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตร
นายชโลธร นพฤทธิ์ นักวิชาการเกษตร
บรรยายเรื่องการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ พืชเศรษฐกิจ
การผลิตน้ำส้มควันไม้ และไบโอดีเซล


น.ส.เนตรนภา ศรีประจันทร์
บรรยายเรื่องการผลิตน้ำข้าวกล้องงอก
และการน้ำไอศครีมข้าวกล้องงอก
น.ส.นิพวรรณ หมีทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
บรรยายเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชันโรง


น.ส.ธนัดดา ปัทมเกตุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
บรรยายเรื่องการเลี้ยงชันโรง
นายสรณัญช์ จำปาศรี นักวิชาการประมง
บรรยายเรื่องการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกและ การผลิตอาหารสัตว์น้ำ


นายพิทักษ์ ศรีคงรักษ์ นักวิชาการเกษตร
บรรยาย และสาธิตการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
นายไพฑูรย์ ป้องสนาม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
บรรยายเรื่องการเลี้ยงสัตว์เสริมรายได้


นางนฤมล กิจนิยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
บรรยายเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน
นางขจรพรรณ แก้วเขียว เป็นวิทยากร
และนำฝึกปฏิบัติการผลิตสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน จำนวน 10 ชนิด
น.ส.กนกรัตน์ ดอกแก้ว
เป็นวิทยากรเรื่อง การทำเต้าฮวยนมสด
ผู้ใหญ่คำนึง ชนะสิทธิ์
บรรยายเรื่องศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


นายวิสิทธิ์ ธนูอาจ ปราญช์ชาวบ้าน
บรรยายเรื่องการเลี้ยงชันโรง


นายรุ่งโรจน์ เจริญโพธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.จันทบุรี
นำชมกิจกรรมศูนย์ผึ้ง


นายวีระ ศรีคงรักษ์ ปราญช์ชาวบ้าน
บรรยายเรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ


นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
กล่าวปิดโครงการต้นกล้าอาชีพ


นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้นกล้าอาชีพ


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209