การฝึกอบรม
เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง" แก่เกษตรกร
หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และพื้นที่อื่นๆ
           ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพ
การปรับปรุงบำรุงดิน ,การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงสัตว์
เสริมรายได้ ตลอดจนการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการดำรงชีพ

ตารางฝึกอบรม
     ครั้งที่ 1 วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2552 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 ราย
     ครั้งที่ 2 วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2552 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 64 ราย
     ครั้งที่ 3 วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2552 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 ราย
     ครั้งที่ 4 วันที่ 28- 29 กรกฎาคม 2552 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 55 ราย
     ครั้งที่ 5 วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2552 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 63 ราย

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209