เพลงเฉลิมพระเกียรติ
คำพ่อสอน
เพลง "อยู่อย่างพอเพียง"

     คำร้อง        : สุรักษ์ สุขเสวี
     ทำนอง       : โสฬส ปุณกะบุตร
     เรียบเรียง    : โสฬส ปุณกะบุตร
     ขับร้อง       : สำราญ ช่วยจำแนก
     ความยาว     : 05.11 นาที

\

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209