จุดเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน

จุดที่ 13 ทะเลเปิด
จุดที่ 12 ปากอ่าว
จุดที่ 9-11,20-23 กลางอ่าว
จุดที่ 1-8 ชายฝั่ง
จุดที่ 14-19 คลองบำบัดน้ำทิ้ง

คุณภาพน้ำเฉลี่ยแต่ละจุดในอ่าวคุ้งกระเบน

ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
มกราคม มกราคม มกราคม
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
มีนาคม มีนาคม มีนาคม
เมษายน เมษายน เมษายน
พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม
มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม
สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม
กันยายน กันยายน กันยายน
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม

ปี 2560
ปี 2561 ปี 2562    
มกราคม มกราคม มกราคม    
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์    
มีนาคม มีนาคม มีนาคม    
เมษายน เมษายน เมษายน    
พฤษภาคม พฤษภาคม      
มิถุนายน มิถุนายน      
กรกฎาคม กรกฎาคม      
สิงหาคม สิงหาคม      
กันยายน กันยายน      
ตุลาคม ตุลาคม      
พฤศจิกายน พฤศจิกายน      
ธันวาคม ธันวาคม         คุณภาพดิน

  ปี 2550
  ปี 2551
   ปี 2552
   ปี 2553
   ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556

 

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209