Home เกี่ยวกับเรา หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
- ศึกษา ทดลอง ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
- บริการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่และผู้สนใจ

2. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ ในงบเงินทุนหมุนเวียน
- การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และปลาทะเล
- การเพาะเลี้ยงสัตว์สองน้ำ
- การอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน
- การเลี้ยงอาร์ทีเมีย
- งานผลิตแพลงก์ตอน

3. งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์ม
- ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP/CoC  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และนครปฐม (อ.เมือง และ อ.ดอนตูม) รวมทั้งการออกใบกำกับการจำหน่ายและเคลื่อนย้ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและโรคสัตว์น้ำเบื้องต้น

4. งานธุรการ
รับผิดชอบกำกับดูแลให้คำปรึกษาแนะนำและปฏิบัติงานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคลดูแลรักษาอาคารสถานที่และเวรยามรักษาการณ์ ซ่อมบำรุงยานพาหนะและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5. สนับสนุนโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

-  เพื่อเป็นฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานครบกลไกวงจรอาหารธรรมชาติและวงจรการใช้น้ำต่อเนื่องทั้ง
   ภายในและระหว่างฟาร์มย่อยทุกช่วงความเค็มน้ำ
- เพื่อศึกษาพัฒนาต่อยอดการจับสัตว์น้ำให้มีชีวิตอยู่รอดและทยอยจับได้ต่อเนื่อง
- เพื่อเป็นที่ศึกษา เรียนรู้ อบรมดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อเกษตรกรในพื้นที่และนอกพื้นที่

 

  1. กิจกรรมพัฒนาฟาร์มทะเลตัวอย่างส่วนที่อยู่ในแผ่นดิน

    1.1 กิจกรรมปูแสมคืนถิ่น

     1.1.1 ปลูกผักเบี้ยอาหารปูแสม

     1.1.2 ปลูกพืชยืนต้นทนเค็ม

   1.2 กิจกรรมพัฒนาสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์สองน้ำระบบปิด (ความเค็ม ๕-๓๕±ppt)

   1.3 กิจกรรมพัฒนาสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลระบบปิด (ความเค็ม ๓๕±ppt)

   1.4 กิจกรรมพัฒนาสาธิตการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำเค็มหายากระบบปิด

   1.5 กิจกรรมพัฒนาสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทนเค็มสูงระบบปิด (ความเค็ม ๗๐-๑๗๐±๒๐ppt)

   1.6 กิจกรรมพัฒนาสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำพวกหอยและสัตว์ทะเลหายาก

   1.7 กิจกรรมพัฒนาสาธิตการผลิตเกลือและน้ำทะเลผง

2. กิจกรรมพัฒนาฟาร์มทะเลตัวอย่างส่วนที่อยู่ในทะเล

    2.1 กิจกรรมการเลี้ยงหอยแบบปะการังเทียมลอยน้ำ

    2.2 กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

3. กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อการประมงยั่งยืน

   3.1 กิจกรรมผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

4. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสานงาน

    4.1 กิจกรรมการฝึกอบรมและดูงาน

    4.2 กิจกรรมประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการฯ

 

 

 

 
ปฏิทิน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ
บทความวิชาการ
ป้ายโฆษณา
ลิ้งหน่วยงาน

untitled-1


banner_cf

ป้ายโฆษณา
อ่านข่าวออนไลน์
          NEWS ONLINE   

              

            

            

    

ดูทีวีออนไลน์
          TV ONLINE