บุคลากรใน ศพช.เพชรบุรี

Home เกี่ยวกับเรา บุคลากร

บุคลากร


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี


นายประพัฒน์   กอสวัสดิ์พัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี


งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

สินค้าประมง

งานผลิตสัตว์น้ำ
งานสาหร่ายงานอำนวยการ
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ

นางสาวนวนิตย์  คล่องแคล่ว
นักวิชาการประมง
ชำนาญการ

นางชัชวาลี ชัยศรี
นักวิชาการประมง
ชำนาญการ

นางสาวบุษบา  ทองแดง
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

นางสาวศันสนีย์ เขียวไปรเวช

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายณัฐวุฒิ  ปานแย้ม
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นายธีรพงศ์  บรรเลง
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นายพรเทพ  ดูเหมาะ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

นายพงษ์ศิริ  โตแสง
นักวิชาการประมง

นางสาวนันท์นภัส  มลสุกะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางทิพาพร แก้วประเสริฐศรี
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

นางสาววาสนา  มุ่งซ่อนกลาง
นักวิชาการประมง

นางสาวศศิธร  ไชยบดี
นักวิชาการประมง

นางไพรัตน์  บุญโพธิ์
พนักงานผู้ช่วยประมง

นางสาวธนพร  อินทราพงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธาดา  เจริญผล
นักวิชาการประมง

นายสุเมธี  มานิช
นักวิชาการประมง

นายศราวุธ  ทองอ้ม
นักวิทยาศาสตร์

นายธีระ  แก้วประเสริฐศรี
พนักงานผู้ช่วยประมง

นางสาวฐิติมา  บุญศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอดิศักดิ์  คลังนาค
นักวิชาการประมง

นางสาวสมัยทอง  เซี่ยงเจ็น
นักวิทยาศาสตร์

นายไกรศร  นาคประเสริฐ
เจ้าพนักงานประมง

นางสาวนิรชา  สุมังคะ
พนักงานผู้ช่วยประมง

นางสาวปริฉัตร  โคมแขวง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายนิวัฒน์  ธงชัย
นักวิชาการประมง

นายสารัท ฤกษ์ดาวชัย
นักวิทยาศาสตร์

นายปราโมทย์  สมภาร
พนักงานผู้ช่วยประมงนางสาวประเชิญ  แต่งสี
พนักงานผู้ช่วยประมง

นายสนธยา  ปิ่นเพชร
เจ้าพนักงานประมง


นางสาหร่าย  แสนสุข
พนักงานผู้ช่วยประมง
นายอนุชา  เอี่ยมงาม
ช่างไฟฟ้า

นายกมล  อยู่เป็นสุข
พนักงานผู้ช่วยประมง


นายบุญส่ง อินทราพงษ์
พนักงานผู้ช่วยประมง
นางบุศรา  พันชะสูตร์
พนักงานผู้ช่วยประมง


นายสกนธ์ พูลศักดิ์
พนักงานผู้ช่วยประมง

นายภูมินทร์  รัตนเย็นใจ
พนักงานผู้ช่วยประมง


นายจีรพรรณ โสมชัย
พนักงานผู้ช่วยประมง

จิระพันธ์  บุญเรือง
พนักงานผู้ช่วยประมง 
ปฏิทิน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ
บทความวิชาการ
ป้ายโฆษณา
ลิ้งหน่วยงาน

untitled-1


banner_cf

ป้ายโฆษณา
อ่านข่าวออนไลน์
          NEWS ONLINE   

              

            

            

    

ดูทีวีออนไลน์
          TV ONLINE