ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

นางพิชญา ชัยนาค 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต ๕ (ภูเก็ต)