ลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ

 

นายวิรัช อดทน
คนงานประมง
นายสิริศักดิ์ สงศรี
งานอนุบาลและเลี้ยงลูกปลาทะเล
นายเกรียงศักดิ์ ต้องกิ้ม
งานผลิตอาหารมีชีวิต
นายสมพงศ์ พันธ์ทิพย์
คนงานประมง
นางพรทิพา พันธ์ทิพย์
คนงานประมง
นายยงยุทธิ์ ผกามาศ
งานผลิตโรติเฟอร
นายณัฐพล สุวรรณวัฒน์
งานอนุบาลและเลี้ยงลูกปลาทะเล
นายวุฒิไกร เด่นจักร
งานผลิตแพลงก์ตอนมหมวล
นายพิชิต ดารากัย
งานเลี้ยงปลา(สวก)
นางสาวพิมวดี หาญชนะ
งานเลี้ยงปลา(สวก)
นายสายัญ พันธุ์ทิพย์
คนงานประมง
นายนิพนธ์ หมาดสตูล
งานเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
นายสมประสงค์ ศุภรส
งานเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปู
นางสาวรุสฮายา สาการียา
งานเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปู
นายกิตติชัย ล่องลอย
งานเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปู
นายเกรียงศักดิ์ พันธ์ทิพย์
งานเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ
นายพงษ์เทพ วังสะวิบูลย์
งานศึกษาวิจัยปลาช่อนทะเล
นายสมจิต ดำดี
งานเลี้ยงปลาในกระชังใหญ
นายสมบูรณ์ คนึงการ
งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางนวรัตน์ สุขเพ็ง
คนงานประมง
   
นายเจริญไชย สาทะกิจ
งานเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
นายสุชน แก้วเล็ก
งานบริการขับรถยนต์
นายวันชัย เรืองรัตน์
งานรักษาควมปลอดภัย
นางศรีไพร จิรสถิตย์
งานทำความสะอาดอาคาร
นางสาวผริตา จัดพล
งานธุรการ

 

 

 

 

       
นายศิวโรจน์
โครงการเฝ้าระวังโรค EMS