ผลผลิตปลานิลที่เลี้ยงในกระชังโดยใช้ความถี่ในการให้อาหารแตกต่างกัน

ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล

PRODUCTION OF NILE TILAPIA REARING IN CAGE WITH

DIFFERENT FEEDING REGIMES IN BHUMIPOL RESERVIOR

 

สุภาพ   แก้วละเอียด                                                                                                   Suphap   Kaewlaiat

ธีระยุทธ์   ลอยวิรัตน์                                                                                        Theerayooth   Loiviratana

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก         Tak inland Fisheries Research and Development Center

 

บทคัดย่อ

การศึกษาผลผลิตปลานิลที่เลี้ยงในกระชังที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เริ่มทำการศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม โดยใช้ความถี่ในการให้อาหารแตกต่างกัน 4 แบบ ดังนี้  ให้อาหารทุกวัน  ให้อาหารวันเว้นวัน  ให้อาหาร 2 วันเว้นวัน และให้อาหาร 3 วันเว้นวันโดยปล่อยพันธุ์ปลานิลเพศผู้ที่มีน้ำหนักเฉลี่ย  50.27+0.04–50.50+0.43  กรัม  และขนาดความยาวเฉลี่ย  13.06+0.05–13.44+0.26 เซนติเมตร ลงเลี้ยงในกระชังขนาด 2.4 x 2.8 x 3.0 เมตร ด้วยอัตราปล่อย 50 ตัว/ลูกบาศก์เมตร  จำนวน 16กระชัง ให้กินอาหารเม็ดสำเร็จรูปแบบลอยน้ำระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์  โดยให้กินจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง  เวลาเช้าและเย็น  ทดลองเลี้ยงนาน 90  วัน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2542   พบว่าปลาทดลองทุกชุดการทดลองมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 24.37+0.65, 24.92+0.57, 24.49+0.16 และ 24.16+0.97 เซนติเมตร  ตามลำดับไม่แตกต่างกัน และน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยของปลาที่ให้อาหารทุกวันสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05)  โดยมีน้ำหนัก 359.11±5.05, 300.42±4.98, 303.43±2.05  และ 304.69±2.57  กรัม ตามลำดับ  และแบบให้อาหารวันเว้นวันมีน้ำหนักไม่แตกต่างกันกับให้อาหาร 2 วันเว้นวัน และให้อาหาร 3 วันเว้นวัน  สำหรับน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันและเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเพิ่มและอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะมีลักษณะเช่นเดียวกับน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยเมื่อทดสอบทางสถิติ อัตราการแลกเนื้อของปลาทดลอง   พบว่าแบบให้อาหารทุกวัน(1.40+0.06) กับให้อาหารวันเว้นวัน(1.61+0.03), ให้อาหาร 2 วันเว้นวัน (1.55+0.02) และแบบให้อาหาร3วันเว้นวัน (1.51+0.01) มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05)  ส่วนอัตราการรอดตายของชุดการทดลองที่ให้อาหารทุกวันมากกว่าชุดการทดลองที่เหลือทั้ง 3 ชุดการทดลอง    โดยมีอัตรารอดตายเฉลี่ยเท่ากับ  88.33±2.23, 49.36±1.32, 52.82±0.96  และ 56.11±2.56  ตามลำดับ   เมื่อวิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อหาต้นทุนการผลิตทั้งหมดของแต่ละชุดการทดลอง  พบว่าใช้ต้นทุนการผลิตเท่ากับ 8,567.75, 5,449.36, 5,619.45  และ  5,761.09  บาท/กระชัง   และมีจุดคุ้มทุนของราคาขายเท่ากับ  32.15, 40.11, 41.75 และ 43.73   บาท/กิโลกรัม  ตามลำดับ  สรุปได้ว่าการให้อาหารทุกวันมีความเหมาะสมมากที่สุดในการเลี้ยงปลานิลเพศผู้ในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล

 

คำสำคัญ:   ปลานิลเพศผู้  เลี้ยงในกระชัง  ความถี่การให้อาหาร  ต้นทุนการผลิต

  

Abstract

Study on effect of feeding frequencies; daily feeding (T1), one feeding in two days (T2), two feeding in 3 days (T3), three feeding in 4 days (T4), on growth and production of tilapia culture in 2.4 x 2.8 x 3.0 m floating net cages at Bhumipol dam reservior was conducted during August to October, 1999. All-male tilapia with an initial size of 50.27±0.04 – 5.50±0.43 g in body weight and 13.06±0.05 – 13.44±0.26 cm in total length were stocked with a density of 50 fish/m3. The fish were twice daily fed to satiation with 30% protien pellets for 90 days. The results showed that there were not significant different in the average final total length (24.37±0.65, 24.92±0.57, 24.16±0.97 cm, respectively), whereas the average final body weight showed significantly different (359.11±5.05, 300.42±4.98, 303.43±2.05 g. respectively). The average final body weight, percentage weight gain, specific growth rate and survival rate of fish fed every day was significantly higher than those fed using the other feeding frequencies. The production cost per cage was 8,567.75,  5,449.36, 5,619.45 and 5,761.09 baht with the break-even price of 31.15, 40.11, 41.75 and 43.73 baht/kg, respectively, which can be concluded that feeding every day is suitable for tilapia cage culture at Bhumipol dam reservior.

Keywords:  All-Male Tilapia, Cage Culture, Feeding Regimes, Production Cost