ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Mass Spectrometer จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศในวันที่ 18 มิถุนายน 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ชุดรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมห้องประชุมของศูนย์ฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงาน 

ประกาศในวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ผู้ชนะการจ้างเหมาเรือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ชุดรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศในวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กค 157 สฎ. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศในวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการจัดจ้างตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศในวันที่ 6 มิถุนายน 2561

ผู้ชนะการจ้างบริการกำจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการจ้างเหมาเรือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

ผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการจ้างนายธงฉัตร คงวิจิตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ชุดรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ เอกสารแนบ

ผู้ชนะการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------

ประกาศในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

หัวข้อ การติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง อ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี

หัวข้อ การติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง อ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี

หัวข้อ ขอส่งข้อมูลรายงานผลการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560

ผู้ชนะการจ้างเหมาเรือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ผู้ชนะการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ผู้ชนะการจ้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการจ้างเหมาเรือ  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมหลังคาบ้านพักชลประทานน้ำเค็ม โซน 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบเครื่อง HPLC 1100  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบเครื่อง Mass Spectrometer จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหกล้อ  จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

**** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการ

ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน กย 6191 สฎ.  จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะ

ประกาศในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ผู้ชนะการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการจ้างเหมาเรือ  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการจ้างเหมาเรือ  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2)

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา

สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

ประกาศในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ผู้ชนะการซื้อวัสดุไฟฟ้า  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการจ้างเหมาเรือ  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการจ้างบริการกำจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

(1) ผู้ชนะการซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(2) ผู้ชนะการซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(3) ผู้ชนะการซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(4) ผู้ชนะการซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1) ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2) ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

Boss1

นายกฤตพล  ยังวนิชเศรษฐ