แจ้งเบาะแสทุจริต ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
ข้อตกลงในการร้องเรียนผ่านระบบร้องเรียนข้าราชการใสสะอาดกรมประมง
(ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมประมง )


1. ขอให้ร้องเรียนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือกฏ หรือระเบียบ หรือการปฏิบัติราชการหรือ การดำเนินงานของทางราชการกรมประมง ที่ไม่เหมาะสม ล่าช้า ขาดความถูกต้อง ทุจริตประพฤติมิชอบ ส่อว่าจะทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ไม่เป็นธรรม หรือข้อร้องเรียนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของกรมประมง

2. สำหรับผู้ตั้งคำถามหรือร้องเรียน ส่วนอื่นให้ใช้เว็บบอร์ดของกรมประมงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะ

3. โปรดใช้ภาษาที่สุภาพ ในการร้องเรียน หรืออย่าร้องเรียนในลักษณะบ่งชี้ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้อื่น

4. ผู้ควบคุมระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง