แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
announce1
1. หนังสือราชการถึงกรมประมง
2. โทรศัพท์หมายเลข 0 2562 0600 – 15
3. ตู้รับเรื่องร้องเรียน ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์
4. Website ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมประมง
5. www.1111.go.th ของสำนักนายกรัฐมนตรี
6. หนังสือราชการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.)
 
 

fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน