แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมงhelpfarmer
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
1. สำนักงานเลขานุการกรมรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง Website ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมประมง มีการตรวจสอบการร้องเรียนทุกวัน
2. วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องเรียนตามข้อตกลง หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้
2.1 ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี
- วัน เดือน ปี
- ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้
- ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไรต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของกรมได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนได้
- ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)

2.2 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล

2.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภายในสังกัดกรมประมง

2.4 เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อที่ 2.1 นั้น จะยุติเรื่องทันที

2.5 ไม่เป็นเรื่องร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
- เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อที่ 2.1 นั้น จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
- เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำสั่งพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว
- เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
- เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล
- เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว
3. วิเคราะห์ข้อมูลเสนออธิบดีลงนามเห็นชอบผ่านเลขานุการกรม มอบหมายเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตอบเรื่องร้องเรียนโดยต้นฉบับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบเรื่องร้องเรียนสำเนาให้สำนักงานเลขานุการกรมเพื่อติดตามเรื่อง (ภายใน 1 วันทำการ)
4. สำนักงานเลขานุการกรมได้รับสำเนาเพื่อติดตามเรื่อง
5. สำนักงานเลขานุการกรมรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตอบ ภายใน 15 วันทำการ
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตอบเรื่องร้องเรียนเสนออธิบดีลงนามให้ความเห็นชอบ
7. สำนักงานเลขานุการกรมตอบเรื่องร้องเรียนในระบบ และทำการยุติ/ปิดเรื่อง


fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน