แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ปีงบประมาณ
การทุจริตคอรัปชั่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
ตุลาคม 2548
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
พฤศจิกายน 2548
0
1
1
0
0
0
0
5
5
0
0
0
6
ธันวาคม 2548
0
0
0
0
1
1
0
2
2
0
0
0
3
มกราคม 2549
0
2
2
0
3
3
0
3
3
0
0
0
8
กุมภาพันธ์ 2549
0
4
4
0
0
0
0
4
4
0
0
0
8
มีนาคม 2549
0
1
1
0
0
0
0
6
6
0
0
0
7
เมษายน 2549
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
4
พฤษภาคม 2549
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
มิถุนายน 2549
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
กรกฎาคม 2549
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
4
สิงหาคม 2549
0
0
0
0
1
1
0
9
9
0
0
0
10
กันยายน 2549
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
4
รวมทั้งปี
0
8
8
0
5
5
0
46
46
0
0
0
59
 
fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน
 
   
   
 

 
back
กลับไปหน้าหลักสถิติ