แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ปีงบประมาณ
การทุจริตคอรัปชั่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
ตุลาคม 2552
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
พฤศจิกายน 2552
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ธันวาคม 2552
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
มกราคม 2553
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กุมภาพันธ์ 2553
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
มีนาคม 2553
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
เมษายน 2553
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
พฤษภาคม 2553
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
มิถุนายน 2553
0
2
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
4
กรกฎาคม 2553
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
สิงหาคม 2553
0
3
3
0
0
0
0
3
3
0
0
0
6
กันยายน 2553
0
4
4
0
1
1
0
2
2
0
0
0
7
รวมทั้งปี
0
11
11
0
1
1
0
7
7
0
0
0
19
 
fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน
 
   
   
 

 
back
กลับไปหน้าหลักสถิติ