แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปีงบประมาณ
การทุจริตคอรัปชั่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
ตุลาคม 2556
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
พฤศจิกายน 2556
0
4
4
0
0
0
0
1
1
0
0
0
5
ธันวาคม 2556
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
มกราคม 2557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กุมภาพันธ์ 2557
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
มีนาคม 2557
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
เมษายน 2557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
พฤษภาคม 2557
3
0
3
0
0
0
2
0
2
0
0
0
5
มิถุนายน 2557
1
0
1
0
0
0
4
0
4
0
0
0
5
กรกฎาคม 2557
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
3
สิงหาคม 2557
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
กันยายน 2557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวมทั้งปี
6
9
15
0
0
0
0
3
14
0
0
0
29
 
fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน
 
   
   
 

 
back
กลับไปหน้าหลักสถิติ