แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ
การทุจริตคอรัปชั่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
ตุลาคม 2560
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
พฤศจิกายน 2560
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
ธันวาคม 2560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
มกราคม 2561
0
0
0
1
0
1
2
0
2
0
0
0
3
กุมภาพันธ์ 2561
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
มีนาคม 2561
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
2
เมษายน 2561
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
พฤษภาคม 2561
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
มิถุนายน 2561
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
กรกฎาคม 2561
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
สิงหาคม 2561
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
กันยายน 2561
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวมทั้งปี
4
0
4
1
0
1
0
0
7
0
0
0
12
 
fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน
 
   
   
 

 
back
กลับไปหน้าหลักสถิติ