แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ
การทุจริตคอรัปชั่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
ตุลาคม 2562
0
2
2
0
0
0
0
5
5
0
0
0
7
พฤศจิกายน 2562
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
ธันวาคม 2562
0
0
0
0
1
1
0
2
2
0
0
0
3
มกราคม 2563
0
1
1
0
0
0
0
3
3
0
0
0
4
กุมภาพันธ์ 2563
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
3
มีนาคม 2563
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
เมษายน 2563
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
พฤษภาคม 2563
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
มิถุนายน 2563
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
4
กรกฎาคม 2563
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
สิงหาคม 2563
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
3
กันยายน 2563
0
1
1
0
0
0
0
2
2
0
0
0
3
รวมทั้งปี
0
10
10
0
2
2
0
25
25
0
0
0
37
 
fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน
 
   
   
 

 
back
กลับไปหน้าหลักสถิติ