แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ
การทุจริตคอรัปชั่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
ตุลาคม 2563
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
พฤศจิกายน 2563
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
ธันวาคม 2563
0
0
0
0
0
0
0
8
8
0
0
0
8
มกราคม 2564
0
1
1
0
0
0
0
5
5
0
0
0
6
กุมภาพันธ์ 2564
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
5
มีนาคม 2564
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
3
เมษายน 2564
0
0
0
0
0
0
1
2
3
0
1
1
4
พฤษภาคม 2564
0
0
0
0
0
0
0
9
9
0
0
0
9
มิถุนายน 2564
0
0
0
0
0
0
0
8
8
0
1
1
9
กรกฎาคม 2564
0
0
0
0
0
0
1
4
5
0
0
0
5
สิงหาคม 2564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กันยายน 2564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวมทั้งปี
0
1
1
0
0
0
0
46
48
0
2
2
51
 
fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน
 
   
   
 

 
back
กลับไปหน้าหลักสถิติ