วัสดุการเกษตร

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ซ่อมยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุสำนักงาน

วิทยาศาสตร์และการแพทย์

วิทยาศาสตร์และการแพทย์

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก)

วัสดุสำนักงาน

จ้างเหมาบริการ (ซ่อมรถยนต์ราชการ)

จ้างเหมาบริการ (ซ่อมรถยนต์ราชการ)

วัสดุก่อสร้าง

บริการเครื่องถ่ายเอกสาร 31 ตค.60

วัสดุสำนักงาน

ระวางบรรทุก

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุการเกษตร

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำ

ระวางบรรทุก

ซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กค-952 รน.

ซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กข-3496 รน.

ซ่อมยานพาหนะและขนส่ง บก-6379 รน.

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุการเกษตร

จ้างเหมาบริการซักผ้า ขาว-ดำ

จ้างเหมาบริการ(ค่าระวางบรรทุก)

พนักงานจ้างเหมาบริการ 7 ราย

สำนักงาน

วัสดุการเกษตร

วัสดุวิทยาศาสตร์

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ซ่อมยานพาหนะและขนส่ง ม.0875 รน.

วัสดุการเกษตร(อาทีเมีย)

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุการเกษตร

จ้างเหมาบริการ(ค่าบริการลงโปรแกรม)

ระวางบรรทุก

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุสำนักงาน

วัสดุการเกษตร

วัสดุการเกษตร

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข-204 ระนอง

วัสดุการเกษตร

วัสดุการเกษตร

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กข-3496 ระนอง

วัสดุสำนักงาน

วัสดุการเกษตร

วัสดุการเกษตร

วัสดุการเกษตร

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กค-952

วัสดุคอมพิวเตอร์

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข-204

ระวางบรรทุก

วัสดุวิทยาศาตร

วัสดุการเกษตร

วัสดุการเกษตร

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัสดุการเกษตร

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กข-3496

วัสดุการเกษตร25ธค

วัสดุการเกษตร3มค

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุสำนักงาน

วัสดุสำนักงาน

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย

วัสดุการเกษตร

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก)

ระวางบรรทุก

ระวางบรรทุก

ระวางบรรทุก

วัสดุการเกษตร

ซ่อมยานพาหนะและขนส่ง บก-6379

วัสดุการเกษตร

วัสดุการเกษตร

วัสดุการเกษตร

วัสดุการเกษตร

ซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข-204

วัสดุการเกษตร

ระวางบรรทุก

สำนักงาน

การเกษตร

จ้างเหมาบริการ(ลงโปรแกรม) 2 กพ 61

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ระวางบรรทุก

การเกษตร 14 กพ.61

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กค-952 20 กพ.61

วัสดุการเกษตร 21 กพ.61

วัสดุการเกษตร 21 กพ.61

วัสดุการเกษตร 21 กพ.61

วัสดุการเกษตร 21 กพ.61

วัสดุการเกษตร 23 กพ.61

จ้างเหมาบริการซ่อมยาพาหนะและขนส่ง นข-204

จ้างเหมาบริการซ่อมยาพาหนะและขนส่ง กข-9336

จ้างเหมาบริการซ่อมยาพาหนะและขนส่ง ม.0875

วัสดุการเกษตร 28 กพ.61

- มีนาคม 61

วัสดุการเกษตร 2 มีค.61

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง ม.0875 5 มีค.61

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น 31 มค.61

วัสดุสำนักงาน 31 มค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 6 มีค.61

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ (พรบ.) กข-9336

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ (พรบ.) นข-204

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ (พรบ.) กข-3496

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 13 มีค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 13 มีค.61

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง ม-0875 15 มีค.61

วัสดุการเกษตร 26 มีค.61

วัสดุสำนักงาน 21 มีค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 27 มีค.61

วัสดุงานบ้านงานครัว 30 มีค.61

จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ 28 มีค.61

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 28 มีค.61

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 28 มีค.61

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 28 มีค.61

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 28 มีค.61

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ 28 มีค.61

 

- เมย.61

วัสดุก่อสร้าง 3 เมย.61

วัสดุสำนักงาน 28 กพ.61

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 28 กพ.61

 

- พค.61

วัสดุสำนักงาน 30 มีค.61

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30 มีค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 30 เมย.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 1 พค.61

วัสดุการเกษตร 1 พค.61

วัสดุงานบ้านงานครัว 4 พค.61

วัสดุการเกษตร 4 พค.61

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำ 8 พค.61

วัสดุการเกษตร 11 พค.61

วัสดุการเกษตร 11 พค.61

 

- มิย.61

จ้างเหมาบริการค่าระวางบรรทุก 30 พค.61

จ้างเหมาบริการค่าระวางบรรทุก 5 มิย.61

จ้างเหมาบริการค่าระวางบรรทุก 6 มิย.61

วัสดุสำนักงาน 30 เมย.61

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30 เมย.61

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7 มิย.61

ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 8มิย.61

ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า 8 มิย.61

เบี้ยประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) รถยนต์ราชการ บก-6379 ระนอง 8 มิย.61

เบี้ยประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) รถยนต์ราชการ ม-0875 ระนอง 8 มิย.61

จ้างเหมาบริการค่าระวางบรรทุก 11 มิย.61

วัสดุการเกษตร 12 มิย.61

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12 มิย.61 และประกาศยกเลิก

วัสดุการเกษตร 12 มิย.61

วัสดุการเกษตร 13 มิย.61

วัสดุสำนักงาน 14 มิย.61

วัสดุสำนักงาน 20 มิย.61

วัสดุคอมพิวเตอร์ 21 มิย.61

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง ม-0875 21 มิย.61

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข-204 22 มิย.61

วัสดุการเกษตร 26 มิย.61

วัสดุการเกษตร 26 มิย.61

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กข-3496 26 มิย.61

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 28 มิย.61

วัสดุการเกษตร 28 มิย.61

วัสดุการเกษตร 28 มิย.61

 

- กค.

วัสดุก่อสร้าง 2 กค.61

วัสดุการเกษตร 3 กค.61

วัสดุก่อสร้าง 4 กค.61

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 31 พค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 4 กค.61

วัสดุการเกษตร 5 กค.61

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6 กค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 12 กค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 12 กค.61

วัสดุการเกษตร 12 กค.61

เบี้ยประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) รถยนต์ราชการ กค-952 ระนอง 12 กค.61

วัสดุก่อสร้าง 12 กค.61

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12 กค.61

วัสดุการเกษตร 12 กค.61

วัสดุการเกษตร 12 กค.61

วัสดุก่อสร้าง 17 กค.61

วัสดุการเกษตร 12 กค.61

วัสดุการเกษตร 18 กค.61

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 19 กค.61

วัสดุงานบ้านงานครัว 20 กค.61

วัสดุก่อสร้าง 20 กค.61

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 23 กค.61

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 23 กค.61

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 23 กค.61

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 23 กค.61

วัสดุงานบ้านงานครัว 24 กค.61

วัสดุงานบ้านงานครัว 24 กค.61

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 31 กค.61

วัสดุการเกษตร 31 กค.61

 

- สิงหาคม 2561

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 1 สค.61

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3 สค.61

วัสดุสำนักงาน 6 สค.61

วัสดุสำนักงาน 6 สค.61

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6 สค.61

วัสดุการเกษตร 7 สค.61

วัสดุการเกษตร 7 สค.61

วัสดุการเกษตร 7 สค.61

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กค-952 ระนอง 8 สค.61

วัสดุการเกษตร 9 สค.61

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10 สค.61

วัสดุการเกษตร 16 สค.61

วัสดุการเกษตร 17 สค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 20 สค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 20 สค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 21 สค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 21 สค.61

วัสดุยานพาหนะ 22 สค.61

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพนะและขนส่ง นข-204 รน 22 สค.61

วัสดุการเกษตร 20 สค.61

วัสดุการเกษตร 22 สค.61

วัสดุการเกษตร 22 สค.61

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง ม-0875 รน 27 สค.61

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กข-3496 รน 28 สค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก)

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 31 กค.61

 

กย.

วัสดุการเกษตร 4 กย.61

วัสดุก่อสร้าง 4 กย.61

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ 4 กย.61

วัสดุสำนักงาน 4 กย.61

วัสดุการเกษตร 5 กย.61

วัสดุการเกษตร 28 สค.61

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 29 มิย.61

วัสดุก่อสร้าง 7 กย.61

จ้างเหมาบริการซักผ้า ขาว-เหลือง 10 กย.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าบริการซ่อมคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 11 กย.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 12 กย.61

จ้างเหมาบริการซ่อมยาพาหนะและขนส่ง บก-6379 รน 11 กย.61

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง บก-6379 รน 14 กย.61

วัสดุงานบ้านงานครัว 14 กย.61

วัสดุสำนักงาน 17 กย.61

วัสดุสำนักงาน 17 กย.61

วัสดุการเกษตร 18 กย.61

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 31 สค.61

วัสดุการเกษตร 20 กย.61

วัสดุการเกษตร 20 กย.61

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20 กย.61

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20 กย.61

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 24 กย.61

วัสดุการเกษตร 24 กย.61

ครุภัณฑ์การเกษตร 25 กย.61

 

ตุลาคม 2561

ครุภัณฑ์การเกษตร 11 ตค.61

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 ตค.61

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 24 กย.61

วัสดุก่อสร้าง 19 ตค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 25 ตค.61

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26 ตค.61

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 30 ตค.61

วัสดุการเกษตร 31 ตค.61

 

พฤษจิกายน 2561

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข-204 ระนอง 1 พย.61

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ 1 พย.61

วัสดุสำนักงาน 28 กย.61

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 28 กย.61

วัสดุการเกษตร 13 พย.61

วัสดุการเกษตร 13 พย.61

วัสดุการเกษตร 14 พย.61

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กค-952 ระนอง 15 พย.61

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21 พย.61

วัสดุก่อสร้าง 21 พย.61

วัสดุการเกษตร 23 พย.61

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง ม-0845 ระนอง 23 พย.61

วัสดุการเกษตร 16 พย.61

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 17 ธค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 26 พย.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 27 พย.61

วัสดุการเกษตร 29 พย.61

 

ธันวาคม 2561

วัสดุการเกษตร 4 ธค.61

วัสดุสำนักงาน 31 ตค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 11 ธค.61

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 17 ธค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 18 ธค.61

วัสดุการเกษตร 21 ธค.61

วัสดุก่อสร้าง 21 ธค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 27 ธค.61

 

มกราคม 2562

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข204 รน 4 มค.62

วัสดุสำนักงาน 4 มค.62

วัสดุสำนักงาน 28 พย.61

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 29 พย.61

วัสดุการเกษตร 10 มค.62

วัสดุการเกษตร 15 มค.62

วัสดุงานบ้านงานครัว 15 มค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก)15 มค.62

วัสดุการเกษตร 16 มค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 16 มค.62

วัสดุการเกษตร 25 มค.62

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 28 มค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 28 มค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 28 มค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 28 มค.62

วัสดุการเกษตร 30 มค.62

วัสดุการเกษตร 31 มค.62

 

กุมภาพันธ์ 2562

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข-204 ระนอง 1 กพ.62

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กข-3496 ระนอง 1 กพ.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 5 กพ.62

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6 กพ.62

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 28 ธค.61

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 7 กพ.62

จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กพ.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าบริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์) 11 กพ.62

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง บก-6379 ระนอง 15 กพ.62

วัสดุการเกษตร 18 กพ.62

วัสดุการเกษตร 18 กพ.62

วัสดุการเกษตร 18 กพ.62

วัสดุการเกษตร 22 กพ.62

 

มีนาคม 2562

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 5 มีค.62

วัสดุการเกษตร 7 มีค.62

เบี้ยประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) กข-3496 ระนอง 7 มีค.62

เบี้ยประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) กข-9336 ระนอง 7 มีค.62

เบี้ยประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) นข-204 ระนอง 7 มีค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง ม-0875 ระนอง 11 มีค.62

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30 มค.62

วัสดุก่อสร้าง 11 มีค.62

วัสดุการเกษตร 13 มีค.62

วัสดุการเกษตร 14 มีค.62

วัสดุการเกษตร 15 มีค.62

วัสดุสำนักงาน 19 มีค.62

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19 มีค.62

วัสดุการเกษตร 19 มีค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ 19 มีค.62

วัสดุการเกษตร 19 มีค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 19 มีค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 20 มีค.62

จ้างเหมาบริการซ่อม 20 มีค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 20 มีค.62

วัสดุการเกษตร 22 มีค.62

วัสดุการเกษตร 21 มีค.62

วัสดุก่อสร้าง 21 มีค.62

วัสดุการเกษตร 22 มีค.62

วัสดุการเกษตร 22 มีค.62

วัสดุการเกษตร 25 มีค.62

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25 มีค.62

วัสดุก่อสร้าง 27 มีค.62

วัสดุการเกษตร 27 มีค.62

 

- เมย.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 1 เมย.62

วัสดก่อสร้าง 2 เมย.62

วัสดุการเกษตร 2 เมย.62

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 28 กพ.62

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10 เมย.62

วัสดุการเกษตร 10 เมย.62

วัสดุการเกษตร 10 เมย.62

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กค-952 ระนอง 10 เมย.62

วัสดุการเกษตร 18 เมย.62

วัสดุงานบ้านงานครัว 19 เมย.62

วัสดุสำนักงาน 23 เมย.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 24 เมย.62

วัสดุการเกษตร 24 เมย.62

วัสดุการเกษตร 26 เมย.62

วัสดุสำนักงาน 30 เมย.62

 

- พค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7 พค.62

วัสดุการเกษตร 7 พค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ 8 พค. 62

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 29 มีค.62

วัสดุก่อสร้าง 10 พค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 13 พค.62

วัสดุก่อสร้าง 22 พค.62

วัสดุการเกษตร 22 พค.62

วัสดุการเกษตร 22 พค.62

วัสดุการเกษตร 22 พค.62

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24 พค.62

วัสดุการเกษตร 24 พค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 29 พค.62

วัสดุก่อสร้าง 29 พค.62

วัสดุการเกษตร 29 พค.62

วัสดุก่อสร้าง 24 พค.62

วัสดุการเกษตร 28 พค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข-204 ระนอง 28 พค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 28 พค.62

วัสดุการเกษตร 28 พค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กข-3496 ระนอง 28 พค.62

วัสดุคอมพิวเตอร์ 31 พค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กค-952 ระนอง 31 พค.62

 

มิย.62

จ้างเหมาบริกการ (ค่าระวางบรรทุก) 5 มิย.62

วัสดุสำนักงาน 31 พค.62

วัสดุการเกษตร 6 มิย.62

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 29 เมย.62

วัสดุการเกษตร 10 มิย.62

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10 มิย.62

วัสดุการเกษตร 6 มิย.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 10 มิย.62

วัสดุการเกษตร 12 มิย.62

วัสดุก่อสร้าง 13 มิย.62

วัสดุการเกษตร 13 มิย.62

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ 13 มิย.62

ซื้อเบี้ยประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) ม-0875 ระนอง 14 มิย.62

ซื้อเบี้ยกระกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) บก-6379 ระนอง 14 มิย.62

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง ม-0875 ระนอง 17 มิย.62

วัสดุการเกษตร 20 มิย.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 24 มิย.62

จ้างเหมาบริการ 24 มิย.62

วัสดุการเกษตร 27 มิย.62

 

กค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 1 กค.62

วัสดุการเกษตร 2 กค.62

วัสดุสำนักงาน 28 มิย.62

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ปั๊มสูบน้ำจืด 3 กค.62

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 กค.62

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 31 พค.62

วัสดุการเกษตร 10 กค.62

วัสดุก่อสร้าง 10 กค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11 กค.62

วัสดุการเกษตร 11 กค.62

ซื้อเบี้ยประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) กค-652 ระนอง 11 กค.62

วัสดุการเกษตร 12 กค.62

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12 กค.62

วัสดุก่อสร้าง 22 กค.62

วัสดุก่อสร้าง 23 กค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 23 กค.62

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 30 กย.62

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 30 กย.62

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 30 กย.62

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 30 กย.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 23 กค.62

วัสดุสำนักงาน 24 กค.62

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24 กค.62

วัสดุการเกษตร 24 กค.62

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24 กค.62

วัสดุการเกษตร 26 กค.62

จัดจ้างเหมาบริการทำกระชังปลากระพงขาว 26 กค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ปั๊มสูบน้ำทะเล 31 กค.62

 

- สค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 1 สค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง ม-0875 ระนอง 1 สค.62

วัสดุสำนักงาน 6 สค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 13 สค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าบริการลงโปรแกรม) 14 สค.62

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 28 มิย.62

วัสดุการเกษตร 19 พย.62

วัสดุการเกษตร 21 พย.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 14 สค.62

วัสดุการเกษตร 19 สค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข-204 ระนอง 19 สค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กค-952 ระนอง 20 สค.62

วัสดุการเกษตร 21 สค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กข-9336 ระนอง 22 สค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กข-9336 ระนอง 23 สค62

วัสดุงานบ้านงานครัว 23 สค.62

วัสดุงานบ้านงานครัว 23 สค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข-204 ระนอง 23 สค.62

จ้างเหมาบริการ 27 สค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 27 สค.62

จ้างเหมาบริการค่าระวางบรรทุก 29 สค.62

 

- กย.62

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 31 กค.62

วัสดุสำนักงาน 3 กย.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 2 กย.62

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4 กย.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 6 กย.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 11 กย.62

วัสดุสำนักงาน 18 กย.62

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 28 สค.62

วัสดุสำนักงาน 18 กย.62

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30 กย.62

 

- ปีงบประมาณ 2563

- ตค.62

วัสดุการเกษตร 22 ตค.62

วัสดุการเกษตร 22 ตค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ปั๊มสูบน้ำทะเล 22 ตค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ปั๊มลม 22 ตค.62

วัสดุการเกษตร 24 ตค.62

วัสดุการเกษตร 24 ตค.62

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24 ตค.62

วัสดุการเกษตร 29 ตค62

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29 ตค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 22 ตค.62

วัสดุการเกษตร 29 ตค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 30 ตค.62

จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ 30 กย.62

จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 30 กย.62

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 30 กย.62

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 30 กย.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 30 ตค.62

วัสดุการเกษตร 31 ตค.62

 

- พย.62

วัสดุการเกษตร 4 พย.62

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 30 กย.62

จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ 30 กย.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 5 พย.62

วัสดุสำนักงาน 6 พย.62

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30 กย.62

วัสดุการเกษตร 18 พย62

จ้างเหมาบริการ (ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์) 18 พย.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 18 พย.62

วัสดุการเกษตร 18 พย.62

วัสดุการเกษตร 19 พย.62

วัสดุการเกษตร 19 พย.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 19 พย.62

จ้างเหมาบริการ 21 พย.62

วัสดุการเกษตร 21 พย.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 21 พย.62

วัสดุการเกษตร 27 พย.62

วัสดุสำนักงาน 28 พย.62

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 28 พย.62

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 28 พย.62

 

- ธค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 2 ธค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข-204 ระนอง 2 ธค.62

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 31 ตค.62

วัสดุการเกษตร 11 ธค.62

วัสดุการเกษตร 11 ธค.62

จ้างเหมาบริการ (ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์) 11 ธค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 17 ธค.62

วัสดุการเกษตร 23 ธค.62

วัสดุสำนักงาน 25 ธค.62

 

- มค.63

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 ธค.62

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 7 มค.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 7 มค.63

จัางเหมาบริการ ขับรถยนต์ 27 ธค.62

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กค-952 ระนอง 13 มค.63

วัสดุสำนักงาน 13 มค.63

จ้างเหมาบริการ 14 มค.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 14 มค.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าขนส่งพัสดุ) 14 มค.63

วัสดุการเกษตร 20 มค.63

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กข-9336 ระนอง 21 มค.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 29 มค.63

วัสดุการเกษตร 29 มค.63

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30 มค.63

วัสดุการเกษตร 23 มค.63

 

- กพ.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 4 กพ.63

จ้างเหมาบริการ 4 กพ.63

จ้างเหมาบริการซ่อมระบบไฟฟ้า 5 กพ.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 4 กพ.63

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27 ธค.62

วัสดุการเกษตร 11 กพ.63

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข-204 ระนอง 5 กพ.63

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์แอร์ 11 กพ.63

วัสดุการเกษตร 12 กพ.63

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข-204 ระนอง 14 กพ.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าขนส่งพัสดุ) 14 กพ.63

วัสดุงานบ้านงานครัว 20 กพ.63

วัสดุงานบ้านงานครัว 20 กพ.63

วัสดุการเกษตร 20 กพ.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 25 กพ.63

วัสดุการเกษตร 25 กพ.63

 

มีค.63

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง ม-0875 ระนอง 4 มีค.63

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข-204 ระนอง 4 มีค.63

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30 มค.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 10 มีค.63

วัสดุสำนักงาน 11 มีค.63

วัสดุสำนักงาน 11 มีค.63

วัสดุการเกษตร 11 มีค.63

วัสดุการเกษตร 11 มีค.63

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11 มีค.63

วัสดุการเกษตร 13 มีค.63

วัสดุการเกษตร 17 มีค.63

วัสดุการเกษตร 17 มีค.63

วัสดุการเกษตร 19 มีค.63

วัสดุการเกษตร 19 มีค.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 20 มีค.63

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ปัมสูบน้ำจืด 20 มีค.63

วัสดุการเกษตร 20 มีค.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 23 มีค.63

วัสดุการเกษตร 25 มีค.63

วัสดุการเกษตร 25 มีค.63

วัสดุการเกษตร 25 มีค.63

วัสดุการเกษตร 26 มีค.63

วัสดุการเกษตร 26 มีค.63

จ้างเหมาบริการ 26 มีค.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 26 มีค.63

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30 มีค.63

วัสดุก่อสร้าง 30 มีค.63

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ปั๊มน้ำเค็ม 31 มีค.63

 

- เมย.63

วัสดุการเกษตร 1 เมย.63

วัสดุการเกษตร 3 เมย.63

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ 7 เมย.63

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7 เมย.63

วัสดุการเกษตร 9 เมย.63

วัสดุการเกษตร 13 เมย.63

วัสดุการเกษตร 14 เมย.63

วัสดุการเกษตร 14 เมย.63

วัสดุงานบ้านงานครัว 15 เมย.63

วัสดุสำนักงาน 16 เมย.63

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16 เมย.63

วัสดุก่อสร้าง 17 เมย.63

วัสดุการเกษตร 16 เมย.63

วัสดุการเกษตร 20 เมย.63

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20 เมย.63

วัสดุการเกษตร 20 เมย.63

วัสดุการเกษตร 21 เมย.63

วัสดุการเกษตร 23 เมย.63

วัสดุก่อสร้าง 23 เมย.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 23 เมย.63

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กข-9336 ระนอง 24 เมย.63

วัสดุการเกษตร 28 เมย.63

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 28 เมย.63

จ้างเหมาบริการซ่อมระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบไฟอัตโนมัติ 28 เมย.63

วัสดุการเกษตร 29 เมย.63

วัสดุก่อสร้าง 29 เมย.63

วัสดุการเกษตร 30 เมย.63

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30 เมย.63

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กค-852 ระนอง 30 เมย.63

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข-204 ระนอง 30 เมย.63

 

- พค.63

วัสดุการเกษตร 5 พค.63

วัสดุการเกษตร 7 พค.63

วัสดุการเกษตร 7 พค.63

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 31 มีค.63

วัสดุสำนักงาน 8 พค.63

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12 พค.63

วัสดุการเกษตร 12 พค.63

จ้างเหมาบริการซ่อมระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบเตือนไฟฟ้าดับ

วัสดุการเกษตร 13 พค.63

วัสดุการเกษตร 18 พค.63

วัสดุการเกษตร 19 พค.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าขนส่งพัสดุ) 20 พค.63

 

- มิย.63

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30 เมย.63

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข-204 ระนอง 2 มิย.63

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ปั๊มสูบน้ำทะเล 8 มิย.63

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์แอร์สำนักงาน 8 มิย.63

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8 มิย.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 8 มิย.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 8 มิย.63

วัสดุการเกษตร 11 มิย.63

วัสดุการเกษตร 11 มิย.63

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง บก-6379 ระนอง 11 มิย.63

จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ติดตามการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร 29 พค.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าขนส่งพัสดุ) 12 มิย.63

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16 มิย.63

วัสดุสำนักงาน 16 มิย.63

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16 มิย.63

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 17 มิย.63

วัสดุสำนักงาน 18 มิย.63

วัสดุการเกษตร 18 มิย.63

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18 มิย.63

วัสดุการเกษตร 22 มิย.63

จ้างเหมาบริการ 23 มิย.63

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กข-3496 ระนอง 26 มิย.63

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ปั๊มสูบน้ำทะเล 26 มิย.63

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข-204 ระนอง 29 มิย.63

วัสดุการเกษตร 29 มิย.63

วัสดุการเกษตร 30 มิย.63

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 29 มิย.63

 

- กค.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 1 กค.63

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 กค.63

วัสดุการเกษตร 1 กค.63

วัสดุการเกษตร 3 กค.63

วัสดุการเกษตร 9 กค.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 13 กค.63

วัสดุการเกษตร 16 กค.63

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พรบ.) รถยนต์ราชการ กค-952 ระนอง 16 กค.63

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พรบ.) รถยนต์ราชการ นข-204 ระนอง 16 กค.63

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พรบ.) รถยนต์ราชการ กข-9336 ระนอง 16 กค.63

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พรบ.) รถยนต์ราชการ กข-3496 ระนอง 16 กค.63

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พรบ.) รถยนต์ราชการ ม-0875 ระนอง 16 กค.63

วัสดุการเกษตร 17กค.63

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข-204 ระนอง 16 กค.63

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 17 กค.63

วัสดุสำนักงาน 17 กค.63

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 23 กค.63

จ้างเหมาบริการ 23 กค.63

วัสดุงานบ้านงานครัว 23 กค.63

วัสดุงานบ้านงานครัว 23 กค.63

 

- สค.63

วัสดุก่อสร้าง 3 สค.63

วัสดุสำนักงาน 3 สค.63

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3 สค.63

จัดจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์แอร์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 3สค.63

วัสดุสำนักงาน 4 สค.63

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30 มิย.63

วัสดุการเกษตร 10 สค.63

วัสดุการเกษตร 10 สค.63

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10 สค.63

วัสดุการเกษตร 10 สค.63

วัสดุการเกษตร 10 สค.63

วัสดุการเกษตร 10 สค.63

ซื้อเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พรบ.) 10 สค.63

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ตู้แช่ 18 สค.63

วัสดุการเกษตร 18 สค.63

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 18 สค.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 18 สค.63

วัสดุการเกษตร 21 สค.63

วัสดุการเกษตร 21 สค.63

วัสดุการเกษตร 21 สค.63

วัสดุการเกษตร 25 สค.63

จ้างเหมาบริการ 25 สค.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 26 สค.63

วัสดุการเกษตร 27 สค.63

วัสดุการเกษตร 27 สค.63

วัสดุการเกษตร 27 สค.63

วัสดุการเกษตร 31 สค.63

 

- กย.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 1 กย.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 2 กย.63

จ้างเหมาบริการซ่อมตู้คอนโทลสูบน้ำทะเล 3 กย.63

วัสดุการเกษตร 8 กย.63

วัสดุการเกษตร 9 กย.63

วัสดุการเกษตร 9 กย.63

วัสดุการเกษตร 9 กย.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 9 กย.63

วัสดุก่อสร้าง 10 กย.63

วัสดุการเกษตร 11 กย.63

วัสดุการเกษตร 11 กย.63

วัสดุการเกษตร 11 กย.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 14 กย.63

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15 กย.63

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15 กย.63

วัสดุการเกษตร 16 กย.63

วัสดุการเกษตร 16 กย.63

วัสดุการเกษตร 16 กย.63

วัสดุก่อสร้าง 16 กย.63

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17 กย.63

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18 กย.63

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30 กค.63

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 31 สค.63

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17 กย.63

วัสดุสำนักงาน 18 กย.63

วัสดุสำนักงาน 18 กย.63

วัสดุสำนักงาน 18 กย.63

วัสดุสำนักงาน 18 กย.63

วัสดุการเกษตร 30 กย.63

วัสดุการเกษตร 30 กย.63

 

- ตค.63

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 ตค.63

จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 29 กย.63

จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 29 กย.63

จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 29 กย.63

จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ติดตามการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร 29 กย.63

 

- พย.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 4 พย.63

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30 กย.63

วัสดุการเกษตร 11 กย.63

วัสดุการเกษตร 11 กย.63

วัสดุการเกษตร 11 กย.63

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กค-952 ระนอง 10 พย.63

วัสดุการเกษตร 12 พย.63

วัสดุการเกษตร 13 พย.63

จ้างเหมาบริการซ่อมตู้คอบคุมไฟโรงเป่าลม 24 พย.63

วัสดุการเกษตร 24 พย.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 25 พย.63

วัสดุการเกษตร 25 พย.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 26 พย.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 26 พย.63

 

- ธค.63

วัสดุก่อสร้าง 2 ธค.63

วัสดุไฟฟ้า 2 ธค.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 2 ธค.63

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30 ตค.63

จ้างเหมาบริการตรวจวเคราะห์โรคสัตว์น้ำ 29 กย.63

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กข-9336 ระนอง 7 ธค.63

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8 ธค.63

จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนฟิวส์คัทเอาท์ฯ 15 ธค.63

วัสดุสำนักงาน 15 ธค.63

วัสดุการเกษตร 22 ธค.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าบริการลงโปรแกรม) 22 ธค.63

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 21 ธค.63

จ้างเหมาบริการจัดทำโฟมรูปสัตว์น้ำ 29 ธค.63

วัสดุสำนักงาน 29 ธค.63

วัสดุการเกษตร 30 ธค.63

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 24 ธค.63

จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ 24 ธค.63

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 24 ธค.63

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 24 ธค.63

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30 พย.63

 

- มค.64

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 11 มค.64

วัสดุก่อสร้าง 11 มค64

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง นข-204 ระนอง 11 มค.64

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง บก-6379 ระนอง 13 มค.64

วัสดุการเกษตร 13 มค.64

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กข-3496 ระนอง 14 มค.64

วัสดุการเกษตร 15 มค.64

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 20 มค.64

วัสดุการเกษตร 22 มค.64

วัสดุการเกษตร 22 มค.64

วัสดุการเกษตร 22 มค.64

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 28 มค.64

 

- กพ.64

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30 ธค.63

วัสดุการเกษตร 4 กพ.64

วัสดุการเกษตร 5 กพ.64

จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบตู้คอนโทลน้ำประปา 10 กพ.64

วัสดุการเกษตร 15 กพ.64

วัสดุการเกษตร 19 กพ.64

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กค-952 ระนอง 24 กพ.64

 

- มีค.64

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 29 มค.64

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กข-3496 ระนอง 8 มีค.64

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 9 มีค.64

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 16 มีค.64

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 16 มีค.64

จ้างเหมาบริการ (ค่าระวางบรรทุก) 16 มีค.64

วัสดุการเกษตร 19 มีค.64

วัสดุการเกษตร 19 มีค.64

วัสดุการเกษตร 19 มีค.64

จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กข-9336 ระนอง 19 มีค.64