โครงสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง  
 
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 
งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
งานธุรการ
งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ