ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง
          ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง เดิมชื่อสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง มีทำเลที่ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษมหลักกิโลเมตรที่ 637 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง อยู่ห่างตัวเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ การก่อสร้างได้ดำเนินการ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2534 - 2536 และผู้รับเหมา(บ.ธีระนวกิจ) ได้ทิ้งงาน และครั้งที่ 2 ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2538 แล้วเสร็จเมื่อ 8 สิงหาคม 2540 โดย บ.ไทคอน ด้วยวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 38,550,000 บาท และเริ่มเข้าปฏิบัติงานเมื่อเดือน กันยายน 2540 และได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง เมื่อเดือนตุลาคม 2553
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง
1.
นายสมบูรณ์ หลาวประเสริฐ ปี พ.ศ. 2540 - 2544
2.
นายสุภาพ ไพรพนาพงศ์

ปี พ.ศ. 2545 - 2546

3.
นายสมประสงค์ ขันถม ปี พ.ศ. 2547 - 2552
4.
นายชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ ปี พ.ศ. 2552 - 2553

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง

1.
นายชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ ปี พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน