ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง
   
ประวัติศูนย์วิจัยฯ
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/ผล
หน่วยตรวจสอบ
กิจกรรมศูนย์วิจัยฯ
งานวิจัย
แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์วิจัยฯ
แผนผังศูนย์วิจัยฯ
ติดต่อ
Individual Scorecard
ร้องเรียนการทุจริต
ประมวลจริยธรรม
ข้อตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน
วิสัยทัศน์กรมประมง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ SWOT ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
คู่มือหลักเกณฑ์แการเลื่อนระดับ และการแต่งตั้่งโยกย้ายบุคคลากร
ความโปร่งใส ด้านการเงินและบัญชี
ผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหล่งเรียนรู้ฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาก่อสร้างฯ
ประกาศเผยแพร่แผนกรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างฯ
 
ข้อมูลจังหวัดระนอง

ประวัติจังหวัดระนอง

คำขวัญจังหวัดระนอง
แผนที่การเดินทาง
เทศกาลประจำปี
ท่องเที่ยวอ.เมือง
ท่องเที่ยวอ.กระบุรี
ท่องเที่ยวอ.กะเปอร์
ท่องเที่ยวอ.ละอุ่น
ท่องเที่ยวอ.สุขสำราญ
 
Linkภายในกรมประมง
 
 
 
Linkบริหารการเงินภาครัฐ
 
 
 
 
 

 

นายวิทยา หะวานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง

นโยบายและ Road Map ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การขับเคลื่อนนโยบายของนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
     
     
   
ข่าว - ประชาสัมพันธ์
 

จำหน่ายลูกพันธุ์ปลากะพงขาว


อายุ 16-20 วัน ราคาตัวละ 0.25 บาท
ขนาด 1 ซม.ขึ้นไป ราคา ซม.ละ 1 บาท

ขนาด 4 ซม. 4 บาท

ขนาด 5 ซม. 5 บาท

   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
   
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 13 พ.ย.63
   
   
คู่มือประชาชน ปรับลดระยะเวลา กระบวนงาน การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์
 

ช่องทางร้องเรียน ในการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำเงินทุนหมุนเวียน

   
   
   
   
   
   
- การเพาะพันธุ์และอนุบาลกั้งกระดาน
 
- อนุบาลกั้งกระดานด้วยอาหารต่าง ๆ กัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
กฏหมายและระเบียบการประมง
ข้อมูล ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านการประมงจังหวัดระนอง
   
   
   
   
         

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง©2004
93 หมู่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

โทร. 077-880-907-9
โทรสาร. 077-880-908
E-mail address :rrcas6@hotmail.com , rrcas6@yahoo.com