ขั้นตอนต่างๆในการติดต่อขอรับการบริการจากหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ
การบริการตรวจสอบสารปฏิชีวนะตกค้างในตัวอย่างกุ้ง
     1. เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนฟาร์ม
2. เป็นสมาชิกหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์นํ้าจังหวัดระนองและเข้าร่วมโครงการ CoC/GAP/Food safety
3. ส่งตัวอย่างกุ้ง ตัวอย่างละ 500 กรัม
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างและการส่งตัวอย่าง
            - สุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งก่อนจับขาย 10 - 15 วัน หรืออายุประมาณ 3 เดือนขึ้นไป
- เก็บตัวอย่างโดยทอดแห 4 จุด/บ่อ
- บรรจุตัวอย่างในภาชนะที่สะอาด เขียนระบุหมายเลขบ่อให้ชัดเจน แล้วแช่ในนํ้าแข็ง นำส่งหน่วยตรวจสอบฯ ทันที

  4.ยื่นบัตรสมาชิกหน่วยตรวจสอบฯ ต่อเจ้าหน้าที่ ที่รับตัวอย่าง
5.เขียนใบคำร้องขอตรวจสารปฏิชีวนะตกค้างพร้อมข้อมูลตัวอย่าง
6.กรอกแบบฟอร์มความพึงพอใจ
7.รับใบแจ้งผลหลังจากส่งตัวอย่าง 5 วันทำการ
การตรวจสารปฏิชีวนะปนเปื้อนในตัวอย่างปัจจัยการเลี้ยง ได้แก่
     1.อาหาร
2.ยาปฏิชีวนะ
3.อาหารเสริม
4.วิตามินและจุลินทรีย์
* อาหาร ยาปฏิชีวนะ อาหารเสริม วิตามินและจุลินทรีย์ต้องเป็นชนิดผงหรือเม็ด *
ขั้นตอนการขอใบกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (FMD) และสัตว์น้ำ (MD) มีรายละเอียดดังนี้
     1. เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนฟาร์ม
2. สมัครสมาชิกหน่วยตรวจสอบฯ และเข้าร่วมโครงการ CoC/GAP/Food safety
3. กรอกใบคำร้องแบบ จสน 1
4. ขอรับใบกำกับภายในวันเดียวกัน
ขั้นตอนการขอใบรับรองการจับกุ้ง และการตรวจสุขภาพกุ้ง
     1. เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนฟาร์ม
2. สมัครสมาชิกหน่วยตรวจสอบฯ และเข้าร่วมโครงการ CoC/GAP/Food safety
3. แจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนจับอย่างน้อย 3 วัน เพื่อตรวจสภาพฟาร์ม
4. สุ่มตัวอย่างกุ้งเพื่อตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว
5. เจ้าของฟาร์มลงนามในใบรับรอง

[ กลับด้านบน ]

BACK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานตรวจรับรองฟาร์ม/โรงเพาะฟัก CoC / GAP [ กลับด้านบน ]
1. การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
- ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
- โรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเล
2. ให้คำแนะนำเกษตรกรในการเลี้ยงกุ้งทะเล ตามแนวทาง CoC/GAP
3. ตรวจสุขอนามัยฟาร์ม
4. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ,กุ้ง
5. บริการตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างในวัตถุดิบ (กุ้งทะเล)
6. บริการตรวจยาปฏิชีวนะในตัวอย่างปัจจัยการผลิตในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยวิธี Screening Test
7. ออกใบรับรองการผลิตกุ้งมาตรฐาน จีเอพี (GAP)

BACK