ประมวลจริยธรรม


 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการกรมประมง พ.ศ.๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรีอน เรื่องตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประมง

คำสั่งกรมประมง ที่ ๔๕๓/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมประมง

 

 

กลับหน้าหลัก