แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักภาพการผลิตภาคเกษตร

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร