หน้าที่ความรับผิดชอบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง
           ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยทดสอบและใช้เทคโนโลยีเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบผลผลิตจากการทำประมงชายฝั่งให้ได้มาตราฐานด้านความปลอดภัย ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ บริการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่และผู้สนใจ
งานธุรการ
          มีหน้าที่และรับผิดชอบกำกับดูแลให้คำปรึกษาแนะนำและปฏิบัติงานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคลดูแลรักษาอาคารสถานที่และเวรยามรักษาการณ์ ซ่อมบำรุงยานพาหนะและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
งานฝ่ายวิชาการ
            1. งานหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อกุ้ง ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยาและเครื่อง ลิควิคโคมาโตรกราฟฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) ออกใบรับรองผลการตรวจสอบให้แก่เกษตรกร ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและโรคสัตว์น้ำที่เกษตรกรทำการเพาะเลี้ยง ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำ
            2. งานหน่วยเคลื่อนที่เฝ้าระวังคุณภาพสัตว์น้ำและแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสัตว์น้ำที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยงโดยมุ่งเน้น ชนิดสัตว์น้ำที่ผลิตขึ้นเพื่อการส่งออก ตรวจสอบโรงเพาะฟัก บ่อเลี้ยง ฟาร์ม กระชัง หรือแพ เพื่อให้สัตว์น้ำได้รับการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่สะอาด

            3. งานวิจัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบทำการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์น้ำชนิดใหม่ ๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ปูทะเล ปูม้า ปูแสม เป็นต้น

BACK