นายชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สร้อย

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองวัตถุดิบสัตว์น้ำ

นายวิทยา หะวานนท์

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

นายยุทธนา อีรัสคาน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

นายโชติ เขียนด้วง

นักวิชาการประมงชำนาญการ

นายณรงค์ พลวารี

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

 
back