วิสัยทัศน์  

             “มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน”

 

พันธกิจ

     1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกชนิดให้ได้รับมาตรฐาน
     2. เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอื่น
     3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
     4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง
     5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

     1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานตามเกณฑ์สากล
     2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้แหล่งเพาะเลี้ยงและทุกแหล่งทรัพยากรและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย
     4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา
     5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นผู้นำทางการประมงในภูมิภาค
           
           

เป้าประสงค์

    1. สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงและภาคการผลิตทุกระดับได้รับมาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความเป็นเลิศเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน
    2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    3. ทรัพยากรประมงมีความยั่งยืนและคงความหลากหลายทางชีวภาพ
    4. พัฒนางานวิจัยทั้งพื้นฐานและประยุกต์เพื่อนำไปสู่การนำไปใช้ในการผลิตอย่างจริงจัง
    5. เป็นผู้ำนำทางการประมงในภูมิภาค

 

BACK