ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 10:01 น.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง

lawyer2  ข่าวสารมาตรา 7
    lawyer2 โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
           lawyer2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
           lawyer2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545
           lawyer2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557
           lawyer2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559
           lawyer2 โครงสร้างกรมประมง
           lawyer2 พระราชกฤฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมประมง ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2497
           lawyer2 พระราชกฤฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2518
           lawyer2 พระราชกฤฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2532
           lawyer2 โครงสร้างหน่วยงาน ศพช.ตรัง
    lawyer2 อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
           lawyer2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
           lawyer2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545
           lawyer2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557
           lawyer2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559
           lawyer2 พระราชกฤฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมประมง ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2497
           lawyer2 พระราชกฤฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2518
           lawyer2 พระราชกฤฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2532
           lawyer2 พระราชกฤฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2537
           lawyer2 อำนาจหน้าที่กรมประมง
           lawyer2 อำนาจหน้าที่ของ ศพช.ตรัง
    lawyer2 สถานที่ติดต่อ ม.7(2)

           lawyer2 ประกาศกรมประมง เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญ

                 วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

           lawyer2 สถานที่ติดต่อ ศพช.ตรัง
    lawyer2 กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
           lawyer2 กฏ ก.พ.
                 lawyer2 กฏ ก.พ. ฉบับที่ 760 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมประมง (28/02/2517)
                lawyer2 กฏ ก.พ. ฉบับที่ 662 (พ.ศ.2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมประมง (16/09/2514)
                lawyer2 กฏ ก.พ. ฉบับที่ 570 (พ.ศ.2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมประมง (12/09/2510)
                lawyer2 กฏ ก.พ. ฉบับที่ 388 (พ.ศ.2506) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมประมง (23/07/2506)
                lawyer2 กฏ ก.พ. ฉบับที่ 353 (พ.ศ.2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมประมง (20/11/2505)
                lawyer2 กฏ ก.พ. ฉบับที่ 161 (พ.ศ.2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมประมง (18/02/2501)
                lawyer2 กฏ ก.พ. ฉบับที่ 93 (พ.ศ.2499) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมประมง (13/03/2499)
               lawyer2 กฏ ก.พ. ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมประมง (27/07/2497)
               lawyer2 กฏ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 202) (กำหนดวิธีการสอบคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ของกรมประมง (25/01/2492) 
           lawyer2 กฏระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                lawyer2 ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิ 84 ปี กรมประมง" (29/12/2554)
                lawyer2 พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ.2538 (07/02/2538)
                lawyer2 กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 (เครื่องแบบพิเศษของข้าราชการกรมประมง และการแต่งเครื่องแบบ) (28/07/2531)
                lawyer2 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สร้างและจำหน่ายตราไปรษณีย์ที่ระลึก ครบรอบ 60 ปีกรมประมง (30/12/2529)
                lawyer2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 (กำหนดให้กรมประมงและกรมศุลากรมีและติดตั้งเครื่องรับ - ส่งวิทยุคมนาคม) (29/03/2503)
               lawyer2 กระทู้ถามที่ ส.99.2499 ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย เรื่อง สถานีบำรุงพันธุ์ปลาและการกำจัดผักตบชวาของกรมประมง (02/10/2499)
               lawyer2 แก้คำผิด ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา เล่ม 71 ตอนที่ 5 พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมประมง ในกระทรวงเกษตร พ.ศ.2497 หน้า 29 (09/02/2497)
           lawyer2 กฏกระทรวง
               lawyer2 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่าน้ำไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (15/12/2559)
               lawyer2 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (14/12/2559)
               lawyer2 กฎกระทรวงกำหนดสัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ครอบครอง พ.ศ.2559 (01/07/2559)
               lawyer2 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์น้ำบางชนิด พ.ศ.2559 (13/05/2559)
               lawyer2 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงโดยไม่ใช่เรืองประมง พ.ศ.2559 (04/05/2559)
               lawyer2 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้าน พ.ศ.2559 (04/05/2559)
               lawyer2 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2559 (04/05/2559)
               lawyer2 กฎกระทรวงกำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ.2559 (04/05/2559)
               lawyer2 กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเท่าเทียบเรือประมง พ.ศ.2559 (25/02/2559)
               lawyer2 กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ.2559 (25/02/2559)
               lawyer2 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ.2559 (25/02/2559)
               lawyer2 กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ พ.ศ.2559 (25/02/2559)
               lawyer2 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงน้ำจืดในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2559 (24/02/2559)
               lawyer2 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่าน้ำไทย พ.ศ.2559 (16/02/2559)
               lawyer2 กฎกระทรวงกำหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง พ.ศ.2559 (16/02/2559)
           lawyer2 คำสั่งกรมประมง
               lawyer2 คำสั่งกรมประมง ที่ 897.2526 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมประมง (24/10/2526)
               lawyer2 คำสั่งกรมประมง ที่ 8842524 เรื่อง มอบอำนาจให้ผูว่าราชการมีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมประมง (25/28/2524)
lawyer2  ข่าวสารมาตรา 9
     lawyer2 ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
               lawyer2 แนวทางปฏิบัติขอความเห็นชอบยกเลิกการให้บริการระบบติดตามเรือประมงเฉพาะราย อันเนื่องมาจากไม่จ่ายค่าบริการ กองบริการจัดการเรือประมง ที่ กษ 0511/ว1618 วันที่ 8 มีนาคม 2561 
              lawyer2 การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ.2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
              lawyer2 ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2561-2562 พ.ศ.2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
              lawyer2 คำสั่งกรมประมง ที่ 118/2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรื่องปฏิบัติ พ.ศ.2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
              lawyer2 คำสั่งกรมประมง ที่ 814/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณลักษณะและขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) วันที่ 31 กรกรฎาคม พ.ศ.2560
     lawyer2 นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
           lawyer2 การตีความ
               lawyer2 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับห้วงเวลาที่กำหนดให้ทำการประมงของผู้ได้รับอนุญาตทำการประมงพาณฺิชย์ พ.ศ.2560 (15/03/2560)
           lawyer2 นโยบาย
               lawyer2 ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ.2560 - 2564 (01/01/2561)
               lawyer2 ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ.2556 - 2559 (03/04/2560)
               lawyer2 เกาะติดนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง (18/01/2559)
     lawyer2 แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
           lawyer2 งบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ
               lawyer2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (01/10/2560)
               lawyer2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (01/10/2559)
               lawyer2 งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
               lawyer2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (ศพช.ตรัง)
     lawyer2 คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
           lawyer2 คู่มือการปฏิบัติงาน
           lawyer2 มอบหมายงาน การรับคำขอการรับรองระบบการผลิตและผลิตสัตว์น้ำฯ ศพช.ตรัง
     lawyer2 สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9(5)
           lawyer2 ครบรอบ 60 ปี กรมประมง
           lawyer2 84 ปี สถานปนากรมประมง
     lawyer2 สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
           lawyer2 ไม่มีกิจที่เกี่ยวข้อง
     lawyer2 มติ ครม หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือมติ ครม.ม.9(7)
           lawyer2 มติคณะรัฐมนตรี
               lawyer2 แนวทางในการพัฒนาการประมงของประเทศให้ปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงจากการทำผิดกฎหมาย ขาดการรายงานไร้การควบคุม
     lawyer2 ข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
           lawyer2 ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา
                lawyer2 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ่อซีเมนต์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 รายการ (18/06/2562)
                lawyer2 ข่าวราคากลางกรมประมง
                lawyer2 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมประมง
                lawyer2 ข่าวประกวดราคา กรมประมง
                lawyer2 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 47 รายการ (02/04/2562)
                lawyer2 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 47 รายการ (25/12/2561)
           lawyer2 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
                lawyer2 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
                lawyer2 ประจำเดือน ตุลาคม 2561
                lawyer2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
                lawyer2 ประจำเดือน ธันวาคม 2561
                lawyer2 ประจำเดือน มกราคม 2562
                lawyer2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
                lawyer2 ประจำเดือน มีนาคม 2562
                lawyer2 ประจำเดือน เมษายน 2562
                lawyer2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
                lawyer2 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
                lawyer2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
                lawyer2 ประจำเดือน สิงหาคม 2562
                lawyer2 ประจำเดือน กันยายน 2562
               lawyer2 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
                lawyer2 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
                lawyer2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
                lawyer2 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
                lawyer2 ประจำเดือน มกราคม 2563
                lawyer2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
                lawyer2 ประจำเดือน มีนาคม 2563
                lawyer2 ประจำเดือน เมษายน 2563
                lawyer2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
                lawyer2 ประจำเดือน มิถุนายน 2563
                lawyer2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
                lawyer2 ประจำเดือน สิงหาคม 2563
                lawyer2 ประจำเดือน กันยายน 2563
                lawyer2 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
                lawyer2 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
                lawyer2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
                lawyer2 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
                lawyer2 ประจำเดือน มกราคม 2564
                lawyer2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
                lawyer2 ประจำเดือน มีนาคม 2564
                lawyer2 ประจำเดือน เมษายน 2564
                lawyer2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
                lawyer2 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
                lawyer2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
                lawyer2 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
                lawyer2 ประจำเดือน กันยายน 2564
                lawyer2 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
                lawyer2 ประจำเดือน ตุลาคม 2564
                lawyer2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
                lawyer2 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
                lawyer2 ประจำเดือน มกราคม 2565
                lawyer2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
                lawyer2 ประจำเดือน มีนาคม 2565
                lawyer2 ประจำเดือน เมษายน 2565
                lawyer2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
                lawyer2 ประจำเดือน มิถุนายน 2565
                lawyer2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
                lawyer2 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
                lawyer2 ประจำเดือน กันยายน 2565
           lawyer2 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
                lawyer2 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยกรมประมง ปี พ.ศ.2556 - 2559
                lawyer2 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยกรมประมง ปี พ.ศ.2560
                lawyer2 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรมประมง ปี พ.ศ.2561
                lawyer2 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรมประมง ปี พ.ศ.2562
     lawyer2 มาตร 9 วรรคหนึ่ง (8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
           lawyer2 ด้านการจัดหาพัสดุ
                lawyer2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อกงับการจัดหาพัสดุ (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
           lawyer2 ด้านการให้บริการประชาชน
                lawyer2 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน
           lawyer2 ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน
               lawyer2 แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยางน (แผนปฏิบัติงานกรมประมงปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
           lawyer2 ด้านการบริหารงบประมาณ
               lawyer2 แผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
           lawyer2 ด้านบริหารงานบุคคล
               lawyer2 หนังสือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ
           lawyer2 ด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
               lawyer2 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

lawyer2 ข่าวสารมาตรา 11


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2022 เวลา 13:59 น.