ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2010 เวลา 12:10 น.

ภารกิจของศูนย์

 

 

Smile บริหารและจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งให้มีความยั่งยืนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

Smile วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Smile ให้การสนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาในด้านวิชาการ และพันธุ์สัตว์น้ำแก่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Smile บริการจัดการและพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรด้านต่างๆ ของสถานีฯ

 

กิจกรรมหลักของศูนย์

 

Laughing งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ รับผอดชอบในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพดี จำหน่ายจ่ายแจกให้แก่เกษตรกร รวมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต เพิ่มจำนวนพ่อแม่พันธุ์ในธรรมชาติ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง

Laughing งานศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ดำเนินงานศึกษาและวิจัยทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สามารถนำไปบริการทางวิชาการให้แก่เกษตรกรได้

Laughing งานให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร มีหน้าที่จัดฝึกอบรม จัดนิทรรศการ ให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกร ตลอดจนบริการวิเคราะห์น้ำ และตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ เพื่อป้องกันและรักษาโรค

Laughing งานโครงการพิเศษ รับผิดชอบโครงการที่มีนอกเหนือจากโครงการปกติ เช่น โครงการพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านชายฝั่งทะเล โดยเน้นกิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงหอยแมลงภู่ และสัตว์น้ำอื่นๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2012 เวลา 15:09 น.