ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลจริยธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2011 เวลา 14:11 น.

ประมวลจริยธรรม

 

     จรรยาข้าราชการพลเรือน

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการและให้ส่วนราชการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานในส่วนราชการตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ

 

กรมประมงมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติราชการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมประมงจึงกำหนดจรรยาข้าราชการกรมประมงขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและการประพฤติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดกรมประมง เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้ธำรงไว้ซึ่งความดีงาม ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของข้าราชการที่ดี เพื่อสร้างความเลื่อมใส ศรัทธา และความเชื่อถือยกย่องจากบุคคลทั่วไป

 

     ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓

     คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประมง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2011 เวลา 15:21 น.