ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลสัมฤทธิ์ของงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2013 เวลา 00:00 น.

ผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

 ลำดับ             ชื่อ - สกุล                          ตำแหน่ง                   รายละเอียด    
   1 น.ส.ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย นักวิชาการประมงชำนาญการ     รายละเอียด
   2 นายเรวัตร เปรมปิยะวัฒน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     รายละเอียด
   3 น.ส.อนิดา สงนุ้ย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     รายละเอียด
   4 น.ส.ปวีณา เดียวเล๊าะ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     รายละเอียด
   5 นางหร้อหวี ทองด้วง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน     รายละเอียด
   6 นายเจษฎา ถังมณี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน     รายละเอียด
   7 น.ส.เกศนีย์ แวววรรณจิต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     รายละเอียด

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

ลำดับ          ชื่อ - สกุล            ตำแหน่ง     รายละเอียด   
  1 น.ส.ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย นักวิชาการประมงชำนาญการ     รายละเอียด
  2 นายเรวัตร เปรมปิยะวัฒน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     รายละเอียด
  3 น.ส.อนิดา สงนุ้ย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     รายละเอียด
  4 น.ส.ปวีณา เดียวเล๊าะ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     รายละเอียด
  5 นางหร้อหวี ทองด้วง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน     รายละเอียด
  6 นายเจษฎา ถังมณี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน     รายละเอียด
  7 น.ส.ทิพากร อาจนาเสียว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     รายละเอียด


 

ผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

   ลำดับ                  ชื่อ - สกุล                              ตำแหน่ง                 รายละเอียด  
1 น.ส.ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย นักวิชาการประมงชำนาญการ รายละเอียด
2 นายเรวัตร เปรมปิยะวัฒน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รายละเอียด
3 น.ส.อนิดา สงนุ้ย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รายละเอียด
4 น.ส.ปวีณา เดียวเล๊าะ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รายละเอียด
5 นางหร้อหวี ทองด้วง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน รายละเอียด
6 นายเจษฎา ถังมณี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รายละเอียด
7 น.ส.ทิพากร อาจนาเสียว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายละเอียด
 


ผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2


ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ดาว์โหลด
1 นางสาวปริศนา คลิ้งสุขคล้าย นักวิชาการประมงชำนาญการ รายละเอียด
2 นายเรวัตร เปรมปิยะวัฒน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รายละเอียด
3 นางสาวอนิดา สงนุ้ย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รายละเอียด
4 นางหร้อหวี ทองด้วง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน รายละเอียด
5 นายเจษฎา ถังมณี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รายละเอียด
6 นางสาวทิพากร อาจนาเสียว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายละเอียด

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ดาว์โหลด
1 นางสาวปริศนา คลิ้งสุขคล้าย นักวิชาการประมงชำนาญการ รายละเอียด
2 นายเรวัตร เปรมปิยะวัฒน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รายละเอียด
3 นางสาวอนิดา สงนุ้ย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รายละเอียด
4 นางหร้อหวี ทองด้วง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน รายละเอียด
5 นายเจษฎา ถังมณี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รายละเอียด
6 นางสาวทิพากร อาจนาเสียว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายละเอียด

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ดาว์โหลด
1 นางสาวปริศนา คลิ้งสุขคล้าย       นักวิชาการประมงชำนาญการ          รายละเอียด   
2 นายเรวัตร เปรมปิยะวัฒน์  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ    รายละเอียด
3 นางสาวอนิดา สงนุ้ย  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ    รายละเอียด
4 นางหร้อหวี ทองด้วง  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน    รายละเอียด
5 นายเจษฎา ถังมณี  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน    รายละเอียด
6 นางสาวทิพากร อาจนาเสียว  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    รายละเอียด

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2

  

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ดาวน์โหลด
1 นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ รายละเอียด
2 นายเรวัตร เปรมปิยะวัฒน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รายละเอียด
3 นางสาวอนิดา สงนุ้ย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รายละเอียด
4 นางพัชรินทร์ ช่วยดู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รายละเอียด
5 นายเจษฎา ถังมณี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รายละเอียด

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1

  

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ดาวน์โหลด
1 นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ รายละเอียด
2 นายเรวัตร เปรมปิยะวัฒน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รายละเอียด
3 นางสาวอนิดา สงนุ้ย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รายละเอียด
4 นางพัชรินทร์ ช่วยดู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รายละเอียด
5 นายเจษฎา ถังมณี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รายละเอียด

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ดาว์โหลด
1 นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ       รายละเอียด  
2 นายเรวัตร เปรมปิยะวัฒน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   รายละเอียด 
3 นางสาวอนิดา สงนุ้ย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   รายละเอียด  
4 นางสาวพัชรินทร์ พรพินิจวรกุล     เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   รายละเอียด 
5 นายเจษฎา ถังมณี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   รายละเอียด 
6 นางโสมพรรณ แสนรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   รายละเอียด 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ดาว์โหลด
1 นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ       รายละเอียด  
2 นายเรวัตร เปรมปิยะวัฒน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   รายละเอียด 
3 นางสาวอนิดา สงนุ้ย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   รายละเอียด  
4 นางสาวพัชรินทร์ พรพินิจวรกุล     เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   รายละเอียด 
5 นายเจษฎา ถังมณี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   รายละเอียด 
6 นางโสมพรรณ แสนรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   รายละเอียด 

 

ข้อตกลงผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง ประจำปี 2554

 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ดาวน์โหลด
1 นายไพฑูรย์ อรรฆยานนท์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
2 นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ รายละเอียด
3 นายเรวัตร เปรมปิยะวัฒน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รายละเอียด
4 นายภาณุศักดิ์ อภิชญาสกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รายละเอียด
5 นางสาวอนิดา สงนุ้ย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รายละเอียด
6 นางสาวพัชรินทร์ พรพินิจวรกุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รายละเอียด
7 นายเจษฎา ถังมณี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รายละเอียด
8 นางโสมพรรณ แสนรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายละเอียด
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 มีนาคม 2018 เวลา 08:58 น.