ข่าวประชาสัมพันธ์

The News
เป็นงานวิจัยที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
  • งานวิจัยหอยตะเภา   ( 2 รายการ )
    ดำเนินงานศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการ เพื่อเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ อนุบาล และเลี้ยงหอยตะเภา ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
  • งานวิจัยปู   ( 1 Article )
  • งานวิจัยกุ้ง   ( 2 รายการ )
  • งานวิจัยปลา   ( 1 Article )

ผู้อำนวยการ

Patcharee

นางสาวพัชรี  ซุ่นสั้น

ผู้อำนวยการ

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

research

foodsafety

thaifarmzone

ราคาสัตว์นํ้า

ระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล