การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
icon1 ขอบเขตงาน TOR
  จัดซื้อ-จัดจ้าง ประกวดราคา
 
ค้นหา :
Total : 510 Record  
ขอบเขตของงานจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 620 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ลำ ของกองตรวจการประมง (update : 20 ก.พ. 2563) New
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (update : 26 ธ.ค. 2562)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (update : 17 ธ.ค. 2562)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (update : 11 ธ.ค. 2562)
ขอบเขตของงาน จ้างเหมาเรือเดืนทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ (update : 04 ธ.ค. 2562)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (update : 20 พ.ย. 2562)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (update : 24 ต.ค. 2562)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (update : 11 ต.ค. 2562)
ขอบเขตของงานจ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง (update : 06 ก.ย. 2562)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งหน่วยผลิตอาหารมีชีวิตสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อน (Live Feed Culture Unit) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (update : 03 ก.ย. 2562)
ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมางานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการจัดตั้งหน่วยผลิตอาหารมีชีวิตสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อน (Live Feed Culture Unit) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (update : 03 ก.ย. 2562)
ขอบเขตของงานจ้างจัดทำโครงการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงอิเล็คทรอนิกส์ (e-License) เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำไทย และการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (update : 28 ส.ค. 2562)
ขอบเขตของงาน จัดจ้างซ่อมตัวเรือและอุปกรณ์เรือตรวจประมงทะเล 702 จำนวน 1 ลำ 11 รายการ ของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (update : 20 ส.ค. 2562)
ขอบเขตของงาน จ้างปรับปรุงหลังคากองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน 1 แห่ง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (update : 14 ส.ค. 2562)
ขอบเขตของงานจ้างจัดทำโครงการปรับปรุงระบบออกใบอนุญาตทำการประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) เพื่อรองรับการออกหนังสือรับรองระหว่างกรมประมงกับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับเรือประมง ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (update : 30 ก.ค. 2562)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดจ้างทำบัตรประจำตัวผู้ทำการประมง จำนวน 40,000 ใบ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (update : 23 ก.ค. 2562)
ขอบเขตของงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ FMC ระยะที่ 3 (งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) จำนวน 1 รายการ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (update : 22 ก.ค. 2562)
ขอบเขตของงาน (TOR) "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ เพื่อนำสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่" (เปิดบ้านงานเด่น กพจ.) ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (update : 19 ก.ค. 2562)
ขอบเขตของงาน สร้างศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ สมุทรสาคร (update : 25 มิ.ย. 2562)
รายละเอียดการจ้างซ่อมเปลือกเรือตรวจประมงน้ำจืด ขนาด 19 ฟุต จำนวน 2 ลำ ของกองตรวจการประมง (update : 07 มิ.ย. 2562)
ขอบเขตของงาน (TOR) การตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของสมุดบันทึกการทำการประมง (logbook) (update : 15 พ.ค. 2562)
ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการควบคุมการประมงพร้อมอาคารประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง (update : 13 พ.ค. 2562)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง โดยงบโครงการจัดทำปะการังเทียม เพื่อจัดสร้างปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติโดยกรมประมง (update : 30 เม.ย. 2562)
รายละเอียดคุณลักษณะการเช่าเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง (update : 27 มี.ค. 2562)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเลขานุการกรม (update : 04 มี.ค. 2562)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงโรงซ่อมเรือในพื้นที่โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (update : 04 ม.ค. 2562)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดหาระบบเครือข่ายเสมือนตัว (Virtual Private Network : VPN) เพื่อใช้ในกิจกรรม IUU Fishing ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (update : 26 ธ.ค. 2561)
ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (update : 21 ธ.ค. 2561)
ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (update : 17 ธ.ค. 2561)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงโรงซ่อมเรือ ในพื้นที่โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (งบประมาณมูลนิธิชัยพัฒนา) (update : 27 พ.ย. 2561)
ขอบเขตของงานเช่าโครงการจัดทำระบบ DR-Site บนระบบ Cloud Computing กรมประมง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (update : 30 ต.ค. 2561)
ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (update : 29 ต.ค. 2561)
ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (update : 22 ต.ค. 2561)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) พร้อมอุปกรณ์ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (update : 18 ต.ค. 2561)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (update : 16 ต.ค. 2561)
รายละเอียดการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยกับสำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ (update : 12 ต.ค. 2561)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด SAN แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (update : 11 ต.ค. 2561)
ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาและปรับปรุงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล IUU Fishing ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (update : 11 ต.ค. 2561)
ขอบเขตของงาน (TOR) การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (update : 10 ต.ค. 2561)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดทำ Private Cloud ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (update : 10 ต.ค. 2561)

Total : 510 Record | PAGE 1/13 :   
1
  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   >>