header
   ข้อมูลการประชุม คณะกรรมการ ICT กรมประมง  

icon ดาวน์โหลดคุณลักษณะราคากลาง / ดูรายละเอียดย้อนหลัง
arrow กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 01/05/2020
arrow สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 01/01/2022
arrow หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมประมง 08/10/2019
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2560 06/12/2018
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2561 06/12/2018
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2562 08/10/2019
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2563 09/02/2021
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2564 10/08/2021

icon ข้อมูลน่าสนใจ
arrow แบบฟอร์มICT01 (กษ.) 09/02/2021
arrow แบบฟอร์มICT02 (กษ.) 03/07/2018
arrow แบบฟอร์มรับบริจาค 21/04/2022
arrow ตัวอย่างบุคลากรสำหรับการพัฒนาระบบ 20/08/2021
arrow คู่มือกระบวนการจัดหาระบบคอมฯ กษ. 30/01/2019
arrow หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่ปรึกษา กษ. 30/01/2019
arrow ขั้นตอนการจัดหา 21/04/2022
arrow จำแนกรายการวัสดุคอมพิวเตอร์ 30/03/2021
icon การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)
Untitled Document
Total : 7 Record  
arrow 1.เอกสารการประชุม 05/07/2022 New
arrow 1.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 05/07/2022 New
arrow 2.รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง / กษ. เวียนหน่วยงาน และ เสนอ DCIO 05/07/2022 New
arrow 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง / กษ. 05/07/2022 New
arrow 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง/ กษ. (เสนอ DCIO) 05/07/2022 New
arrow 3. สำเนาแบบคำขอฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ 05/07/2022 New
arrow 3.1 แบบคำขอจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 05/07/2022 New

icon การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 27 เมษายน 2565)
Untitled Document
Total : 9 Record  
arrow 1.เอกสารการประชุม 31/05/2022
arrow 1.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 31/05/2022
arrow 1.2 พิจารณาโครงการจัดหาระบบสารสนเทศ โดยขอดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2565 31/05/2022
arrow 2.รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง / กษ. เวียนหน่วยงาน และ เสนอ DCIO 31/05/2022
arrow 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง / กษ. 15/06/2022
arrow 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง/ กษ. (เสนอ DCIO) 15/06/2022
arrow 3. สำเนาแบบคำขอฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ 31/05/2022
arrow 3.1 แบบคำขอจัดหาระบบสารสนเทศ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 31/05/2022
arrow 3.2 แบบคำขอรับบริจาคของหน่วยงาน 31/05/2022

icon การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 12 มกราคม 2565)
Untitled Document
Total : 7 Record  
arrow 1.เอกสารการประชุม 16/03/2022
arrow 1.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 16/03/2022
arrow 1.2 พิจารณาโครงการจัดหาระบบสารสนเทศ โดยขอดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2565 16/03/2022
arrow 2.รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง / กษ. เวียนหน่วยงาน และ เสนอ DCIO 16/03/2022
arrow 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง / กษ. 16/03/2022
arrow 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง/ กษ. (เสนอ DCIO) 16/03/2022
arrow 3. สำเนาแบบคำขอฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ 17/03/2022

icon การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 1/2565 (29 พฤศจิกายน 2564)
Untitled Document
Total : 7 Record  
arrow 1.เอกสารการประชุม 01/01/2022
arrow 1.1 เรื่องพิจารณา 01/01/2022
arrow 2.รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง / กษ. เวียนหน่วยงาน และ เสนอ CIO 01/01/2022
arrow 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง / กษ. 05/05/2022
arrow 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง/ กษ. (เสนอ CIO) 01/01/2022
arrow 3. สำเนาแบบคำขอฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ 01/01/2022
arrow 3.1 แบบคำขอรับบริจาคของหน่วยงาน 01/01/2022

icon สำเนาแบบคำขอจัดหาฯ ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ IT กรมประมง / กระทรวงเกษตร และสหกรณ์งบประมาณ ประจำปี 2565
Untitled Document
Total : 5 Record  
arrow 1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 10/08/2021
arrow 2.โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ใหม่ 05/05/2022
arrow 3.โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทดแทน 05/05/2022
arrow 4.รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง/ กษ. 10/08/2021
arrow 5.รายละเอียดรายการที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2565 10/08/2021